În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Comunei Groşii Ţibleşului în anul 2017.

Hotărârea nr. 15 / 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
GROŞII ŢIBLEŞULUI

HOTĂRÂREA NR. 15 / 2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ”CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ” în localitatea Groşii Ţibleşului, jud. Maramureş

          Consiliul local al comunei Groşii Ţibleşului, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 aprilie 2017;
          Având în vedere expunerea de motive a Primarului comunei Groşii Ţibleşului şi referatul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu, avizul secretarului şi avizul comisiei de specialitate;
          Ţinând seama de Avizul de oportunitate nr. 14/28.07.2016 şi Avizul Tehnic nr.6/4.04.2017 al Consiliului Judeţean Maramureş – Instituţia Arhitectului Şef; Conform prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
          În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, completată
          În temeiul prevederilor art.36 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, modificată şi completată ulterior;

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic Zonal pentru ” CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ” în localitatea Groşii Ţibleşului, jud.Maramureş, proiect nr. 80/2016 elaborat de S.C. AEDILIS PROIECT SRL cu sediul în Baia Mare, str. 1 Mai, nr. 25, jud.Maramureş, specialist cu drept de semnătură RUR: arh.urb. Florin Dan P. Floruţ, beneficiar: Parohia Ortodoxă Groşii Ţibleşului.
          Art.2. Prezenta se comunică cu:
  • Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Primarul comunei Groşii Ţibleşului
  • Parohia Ortodoxă Groşii Ţibleşului

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
GHERGHEL NICOLAE
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Gabriela - Sorina MANU

Hotărârea a fost adoptată astăzi data de 28.04.2017, cu un număr de 11 voturi pentru, 0 împotrivă şi 0 abţineri.

Nr. total de consilieri 11 prezenţi 11
Copyright © Primaria Groşii Ţibleşului