În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Comunei Groşii Ţibleşului în anul 2017.

Hotărârea nr. 19 / 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
GROŞII ŢIBLEŞULUI

HOTĂRÂREA NR. 19 / 2017
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea unor premii elevilor şi cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială BEN CORLACIU Groşii Ţibleşului pentru participarea la concursuri/olimpiade şcolare naţionale şi interjudeţene

          Consiliul local al comunei Groşii Ţibleşului întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2017;
          Având în vedere expunerea de motive a Primarului comunei Groşii Ţibleşului, referatul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu şi adresele nr. 203/2017 şi nr. 202/2017 ale Şcolii Gimnaziale BEN CORLACIU Groşii Ţibleşului;
          În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
          Având în vedere avizul comisiei de specialitate şi avizul secretarului comunei;
          În temeiul art.36 alin.(2) lit. ”d”, alin. (6) lit.”a” pct.1 şi art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea unor premii elevilor şi cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială BEN CORLACIU Groşii Ţibleşului pentru participarea la concursuri/olimpiade şcolare naţionale şi interjudeţene, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Suma va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la Cap. 67.02.00.
          Art.3. Prezenta se comunică cu:
  • Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Primarul comunei Groşii Ţibleşului
  • Compartimentul financiar-contabil;
  • Cetăţenii comunei prin afisare

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
GHERGHEL NICOLAE
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Gabriela - Sorina MANU

Hotărârea a fost adoptată astăzi data de 26.05.2017, cu un număr de 11 voturi pentru, 0 împotrivă şi 0 abţineri.

Nr. total de consilieri 11 prezenţi 11

Documente ataşate

Copyright © Primaria Groşii Ţibleşului