În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Comunei Groşii Ţibleşului în anul 2017.

Hotărârea nr. 20 / 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
GROŞII ŢIBLEŞULUI

HOTĂRÂREA NR. 20 / 2017
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 26.000 lei din bugetul local al comunei Groşii Ţibleşului pentru Parohia Ortodoxă Groşii Ţibleşului

          Consiliul local al comunei Groşii Ţibleşului întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2017;
          Având în vedere cererea nr. 122/2017 a preotului – paroh la Parohia Ortodoxă Groşii Ţibleşului prin care solicită alocarea unui sprijin financiar pentru executarea unor lucrări reparaţii a lăcaşului de cult și construirea unei capele mortuare;
          Având în vedere expunerea de motive a Primarului comunei Groşii Ţibleşului şi referatul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu;
          Ţinând cont de prevederile H.C.L. nr.8/2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Groşii Ţibleşului pe anul 2017;
          Având în vedere prevederile art.3 alin(3) din O.G.nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          Având în vedere avizul comisiei de specialitate şi avizul secretarului comunei;
          În temeiul art.36 alin.(6) lit”c” şi art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 26.000 lei din bugetul local al comunei Groşii Ţibleşului pentru Parohia Ortodoxă Groşii Ţibleşului , din care:
  • 6.000 lei în vederea executării unor lucrări de reparaţii la Biserica Ortodoxă Groşii Ţibleşului;
  • 20.000 lei pentru construire Capelă mortuară în localitatea Groșii Țibleșului

          Art.2. Prezenta se comunică cu: 
  • Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Primarul comunei Groşii Ţibleşului
  • Compartimentul financiar-contabil;
  • Parohia Ortodoxă Groşii Ţibleşului.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
GHERGHEL NICOLAE
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Gabriela - Sorina MANU

Hotărârea a fost adoptată astăzi data de 26.05.2017, cu un număr de 11 voturi pentru, 0 împotrivă şi 0 abţineri.

Nr. total de consilieri 11 prezenţi 11
Copyright © Primaria Groşii Ţibleşului