În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Comunei Groşii Ţibleşului în anul 2017.

Hotărârea nr. 45 / 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
GROŞII ŢIBLEŞULUI

HOTĂRÂREA NR. 45 / 2017
privind alegerea unui preşedinte de şedinţă

          Consiliul Local al Comunei Groşii Ţibleşului, întrunit în şedinţa ordinară la data de 29 septembrie 2017,
          Având în vedere expunerea de motive a Primarului comunei Groşii Ţibleşului şi raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu;
          În conformitate cu prevederile art. 35 alin.(1) , art. 41 din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Având în vedere raportul comisiei de specialitate şi avizul secretarului comunei;
          În temeiul prevederilor art. 36 alin.(9) şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

          Art.1. Se alege domnul consilier Miholca I. Gavril , preşedinte de şedinţă al Consiliului local al comunei Groşii Ţibleşului pentru perioada 1.10.2017 – 31.12.2017.
          Art.2. Prezenta se comunică cu:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Primarul comunei Groşii Ţibleşului;
  • Domnul Miholca I. Gavril

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MARCHIȘ LIVIU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Gabriela - Sorina MANU

Hotărârea a fost adoptată astăzi data de 29.09.2017, cu un număr de 9 voturi pentru, 0 împotrivă şi 1 abţineri.

Nr. total de consilieri 11 prezenţi 10
Copyright © Primaria Groşii Ţibleşului