Hotărârea nr. 24 / 2015

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
GROŞII ŢIBLEŞULUI

HOTĂRÂREA NR.24 /2015
privind rectificare de buget nr. 5 pe anul 2015

          Consiliul Local al Comunei Groşii Ţibleşului, întrunit în şedinţa ordinară la data de 9 iulie 2015,
          Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Groşii Ţibleşului şi raportul compartimentului de specialitate;
          În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 186/2014, legea bugetului de stat pe anul 2015;
          Având în vedere raportul comisiei de specialitate a consiliului local și avizul secretarului comunei,   
          În baza art. 36, alin. 4, lit. a şi art. 45 alin.(2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

          Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Groşii Ţibleşului nr. 5 pe anul 2015 după cum urmează:
 1. Pe CAP. 51.02.00 – AUTORITĂȚI EXECUTIVE - se virează suma de 8.000 lei de pe bunuri și servicii din care:
  • 3.000 lei pe bunuri și servicii
  • 5.000 lei pe cheltuieli de personal
  • Se virează suma de 3.390 lei de pe cheltuieli de capital la bunuri și servicii
 2. Pe CAP.55.02.00- TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI - se alocă suma de 4.000 lei din care:
  • 4.000 lei dobânzi
 3. Pe CAP 67.02.00 – CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE – se alocă suma de 2.800 lei din care:
  • 2.800 lei pe bunuri și servicii
 4. De la CAP 68.02.00 – ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ – se retrage suma de 8.000 lei din care:
  • 8.000 lei de pe ajutoare sociale
  • Se virează suma de 5.000 lei de la cheltuieli de personal la indemnizații persoane cu handicap
 5. Pe CAP. 70.02.00 – LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ – se alocă suma de 1.200 lei din care:
  • 1.200 lei pe bunuri și servicii
          Art.2. Prezenta se comunică cu:
 • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Primarul comunei Groşii Ţibleşului;
 • A.J.F.P. Maramureş;
 • Compartimentul financiar contabil;
 • Afişier.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MIHOLCA N. GAVRIL
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Gabriela - Sorina MANU

Hotărârea a fost adoptată astăzi data de 9.07.2015, cu un număr de 9 voturi pentru, 0 împotrivă şi 0 abţineri.

Nr. total de consilieri 11 prezenţi 9
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.