Hotărârea nr. 25 / 2015

ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
CONSILIUL LOCAL GROȘI TIBLEȘULUI

HOTĂRÂREA NR. 25 /2015
privind aprobarea modificarii solutiei tehnice aferente contractului de achizitie publica nr. 756 din data de 29.03.2011, ce are ca obiect Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul ,,PROIECT INTEGRAT PRIVIND CREAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII FIZICE DE BAZA ŞI DEZVOLTAREA SERVICIILOR PENTRU POPULATIE RURALA ÎN COMUNA GROŞII TIBLEŞULUI, JUD. MARAMUREŞ”

          Consiliul local al comunei Groșii Tibleșului, întrunit în şedinta ordinara în data de 9 iulie 2015
          Avand in vedere:
 • Expunerea de motive a Primarului comunei Groșii Tibleșului cu privire la aprobarea modificarilor tehnice aparute în faza de elaborare a Proiectului Tehnic fata de faza Studiu de fezabilitate și raportul compartimentului de specialitate;
 • Memoriile Tehnice Justificative cu nr. 552/03.03.2015, 553/03.03.2015, 554/03.03.2015 și 555/03.03.2015;
 • Contractul de finantare C 322010962600047/ 30.06.2010 incheiat intre APDRP si Comuna Grosii Tiblesului, finantat prin FEADR, Programul National de Dezvoltare Rurala Masura 322 si actele aditionale ulterioare;
 • Contractul nr. 756 din data de 29.03.2011, ce are ca obiect Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul ,,PROIECT INTEGRAT PRIVIND CREAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII FIZICE DE BAZA ŞI DEZVOLTAREA SERVICIILOR PENTRU POPULATIE RURALA ÎN COMUNA GROŞII TIBLEŞULUI, JUD. MARAMUREŞ”, încheiat cu S.C. TCM NORD S.A., lider al asocierii S.C. TCM NORD S.A. – S.C. PRO ATRIUM S.R.L. – S.C. PROGIR PROIECTARE CONSTRUCTII S.R.L.;
 • Prevederile O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile ulterioare;
 • Prevederile H.G. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile ulterioare;
 • Raportul comisiei de specialitate a consiliului local Grosii Tiblesului și avizul secretarului comunei Grosii Tiblesului;
          Potrivit Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica;
          În temeiul art. 36 alin. 4) lit. d şi art. 115 alin.(1) lit b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

          Art.1. Se aproba modificarea solutiei tehnice aferente contractului de achizitie publica nr. 756 din data de 29.03.2011, ce are ca obiect Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul ,,PROIECT INTEGRAT PRIVIND CREAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII FIZICE DE BAZA ŞI DEZVOLTAREA SERVICIILOR PENTRU POPULATIE RURALA ÎN COMUNA GROŞII TIBLEŞULUI, JUD. MARAMUREŞ, conform Memoriilor Tehnice Justificative cu nr. 552/03.03.2015, 553/03.03.2015, 554/03.03.2015 și 555/03.03.2015, anexa la prezenta hotarare.
          Art.2. Prezenta hotarare se aduce la cunostiinta publica prin afisare si se comunica la:
 • Institutia Prefectului - Judetul Maramureş;
 • Primarul comunei Grosii Tiblesului;
 • Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale;
 • S.C. TCM NORD S.A.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MIHOLCA N. GAVRIL
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Gabriela - Sorina MANU

Hotărârea a fost adoptată astăzi data de 9.07.2015, cu un număr de 9 voturi pentru, 0 împotrivă şi 0 abţineri.

Nr. total de consilieri 11 prezenţi 9
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.