Hotărârea nr. 38 / 2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
GROŞII ŢIBLEŞULUI

HOTĂRÂREA NR. 38 / 2016
privind rectificare de buget nr. 4 pe anul 2016

          Consiliul Local al Comunei Groşii Ţibleşului, întrunit în şedinţa extraordinară la data de 3 august 2016,
          Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Groşii Ţibleşului şi raportul compartimentului de specialitate;
          În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 339/2015, legea bugetului de stat pe anul 2016; În baza H.C.J. Maramureș nr. 126/22.07.2016 prin care s-a alocat comunei Groșii Țibleșului suma de 10.000 lei;
          Având în vedere raportul comisiei de specialitate și avizul secretarului comunei,
          În baza art. 36, alin. 4, lit. a şi art. 45 alin.(2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

          Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Groşii Ţibleşului nr. 4 pe anul 2016 după cum urmează:
 1. Pe CAP. 54.02.00 – ALTE SERVICII PULICE GENERALE - se alocă suma de 5.000 lei din care:
  • Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale – 5.000 lei
 2. Pe CAP. 67.02.00 – CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE - se alocă suma de 10.000 lei din care:
  • bunuri și servicii 10.000 lei - În cadrul capitolului se virează suma de 24.000 lei de la investiția Miniteren de fotbal la investiția Casa muzeu pe cheltuieli de capital
 3. De pe CAP. 68.02.00 – ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ - se retrage suma de 5.000 de lei de la ajutoare de urgență
 4. Pe CAP. 84.02.00 – AUTORITĂȚI EXECUTIVE - se alocă suma de 1.210.000 lei din care:
  • Cheltuieli de capital – 1.210.00 lei - În cadrul capitolului se virează suma de 22.000 lei de la investiția DC 60 Groșii Țibleșului- Lăpuș la investiția DC 19 Groșii Țibleșului – Botiza pe cheltuieli de capital

          Art.2. Prezenta se comunică cu:
 • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Primarul comunei Groşii Ţibleşului;
 • A.J.F.P. Maramureş;
 • Compartimentul financiar contabil
 • Afişier

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
COROIU VIORICA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Gabriela - Sorina MANU

Hotărârea a fost adoptată astăzi data de 3.08.2016, cu un număr de 9 voturi pentru, 0 împotrivă şi 0 abţineri.

Nr. total de consilieri 11 prezenţi 9
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.