Hotărârea nr. 39 / 2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
GROŞII ŢIBLEŞULUI

HOTĂRÂREA NR. 39 / 2016
pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 20/24.03.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA GROSII TIBLESULUI, JUDETUL MARAMURES"

          Consiliul Local al Comunei Groşii Ţibleşului, întrunit în şedinţa de îndată la data de 12 august 2016,
          Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Groşii Ţibleşului şi raportul compartimentului de specialitate; În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          În baza Studiului de fezabilitate întocmit de către SC NV CONSTRUCT SRL pentru obiectivul de investiții Modernizare drumuri în comuna Groșii Țibleșului, județul Maramureș;
          Ținând cont de Solicitările de clarificări nr. 2708 din data de 08.08.2016 a CRFIR-SATU-MARE
          Având în vedere raportul comisiei de specialitate şi avizul secretarului comunei;
          În baza art. 36, alin. (4), lit. „d”, ale art. 115 alin. (1) lit. „b” şi ale art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

          Art.1. Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr. 20/24.03.2016, care va avea următorul cuprins:
          1.1 Se aprobă necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al investitiei „MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA GROSII TIBLESULUI, JUDETUL MARAMURES".
          1.2 Se aprobă implementarea obiectivului de investiții „MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA GROSII TIBLESULUI, JUDETUL MARAMURES" având ca indicatori tehnico tehnico economici:

          Valoarea investitiei 5.072.662 lei + 1.014.534 lei (TVA)= 6.087.196 lei

Valoare cu TVA Valoare fără TVA
în mii lei în mii euro în mii lei în mii euro
6.087,196 1.357,840 5.072,662 1.131,533

          din care C+M:

Valoare cu TVA Valoare fără TVA
în mii lei în mii euro în mii lei în mii euro
5.400,954 1.204,763 4.500,794 1.003,969

          din care:
  • valoare eligibila: 998.971 euro/ 4.478.386 lei;
  • valoare neeligibilă 132.562 euro/ 594.278 lei +226.307 euro/1.014.534 lei (TVA) = 358.869 euro/1.608.809 lei


          Indicatori tehnico-economici
 
          Lungime totală proiectată - strazi si drum comunal: 7288,88 m;
          Lungime racorduri cu DJ 171 A: 95,48 m - cheltuiala neeligibila.

          Art.2. Cu adoptarea prezentei HCL nr. 20/2016 se modifică corespunzător.
          Art.3. Prezenta se comunică cu:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Primarul comunei Groşii Ţibleşului;
  • CRFIR 6 SATU-MARE
  • Cetățenii comunei prin afișare

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
COROIU VIORICA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Gabriela - Sorina MANU

Hotărârea a fost adoptată astăzi data de 12.08.2016, cu un număr de 10 voturi pentru, 0 împotrivă şi 0 abţineri.


Nr. total de consilieri 11 prezenţi 10
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.