Hotărârea nr. 40 / 2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
GROŞII ŢIBLEŞULUI

HOTĂRÂREA NR. 40 / 2016
privind aprobarea Regulamentului de administrare și exploatare a DC 19 Groșii Țibleșului – Botiza, aflat în domeniul public al comunei Groșii Țibleșului

          Consiliul Local al Comunei Groşii Ţibleşului, întrunit în şedinţa ordinară la data de 26 august 2016,
          Având în vedere expunerea de motive a Primarului comunei Groşii Ţibleşului şi referatul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu;
          În baza OG. Nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu modificările și completările ulterioare și a Avizului nr. 169552/06.07.2016 a Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș;
          În conformitate cu prevederile art. 128 alin. (1) lit.”a” și lit ”d” din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul dispozițiilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată
          Având în vedere raportul comisiei de specialitate a consiliului local și avizul secretarului comunei,
          În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „c” și ”d”,alin.(6) lit. ”a” pct.7 și 13 şi art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

HOTĂRĂŞTE

          Art.1. Se aprobă Regulamentul privind administrarea și exploatarea drumului comunal DC 19 Groșii Țibleșului – Botiza, aflat în domeniul public al comunei Groșii Țibleșului, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Hotărârea are caracter normativ și va intra în vigoare după aducerea ei la cunoștință publică, conform legii.
          Art.3. Prezenta se comunică cu:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Primarul comunei Groşii Ţibleşului;
  • Secția 7 Poliție Rurală Suciu de Sus
  • Compartiment financiar contabil

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
COROIU VIORICA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Gabriela - Sorina MANU

Hotărârea a fost adoptată astăzi data de 26.08.2016, cu un număr de 6 voturi pentru, 2 împotrivă şi 2 abţineri.

Nr. total de consilieri 11 prezenţi 10
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.