Hotărârea nr. 41 / 2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
GROŞII ŢIBLEŞULUI

HOTĂRÂREA NR. 41 / 2016
privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017

          Consiliul local al comunei Groşii Ţibleşului întrunit în şedinţa ordinară la data de 26 august 2016;
          Având în vedere expunerea de motive a Primarului comunei Groşii Ţibleşului şi raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu;
          În baza proiectului Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017 comunicat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici – Bucureşti prin adresa nr. 1842 din 8.07.2016;
          Ţinând cont de prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În conformitate cu art. 11 alin.(1) din Instrucţiuni pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice aprobat prin Ordinul nr. 7.660/2006 al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
          Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
          În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. “a” şi art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

          Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta se comunică cu:
  • Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Primarul comunei Groşii Ţibleşului;
  • Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
COROIU VIORICA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Gabriela - Sorina MANU

Hotărârea a fost adoptată astăzi data de 26.08.2016, cu un număr de 10 voturi pentru, 0 împotrivă şi 0 abţineri

Nr. total de consilieri 11 prezenţi 10
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.