Hotărârea nr. 1 / 2020

antet hcl
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GROŞII ŢIBLEŞULUI

HOTĂRÂREA NR. 1 / 2020
pentru Modificarea art. 1 din HCL nr. 29 din 29.11.2019 privind Predarea către Ministerul Lucrărilor Publice,Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ” C.N.I.”S.A a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții PROIECT PILOT ”CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ȘCOLARĂ ÎN COMUNA GROȘII ȚIBLEȘULUI, LOCALITATEA GROȘII ȚIBLEȘULUI, JUDEȚUL MARAMUREȘ

          Consiliul Local al Comunei Groşii Ţibleşului, întrunit în şedinţa ordinară la data de 30 ianuarie 2020,
          Având în vedere:
  • referatul de aprobare al primarului comunei Groşii Ţibleşului;
  • raportul compartimentului de specialitate;
  • adresa nr. 22504 din 09.01.2020 a Companiei Naționale de Investiții
  • rapoartele comisiilor de specialitate și avizul secretarului comunei
          În conformitate cu prevederile O.G.R. nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea O.G.R. nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții ” C.N.I.” S.A;
          În baza art. 129 alin. (2) lit.”d”, alin.(7) lit.”a”, ”e” și ”f”,ale art. 139, alin. (3) lit. „e” și ale art. 196 alin.(1) lit. ”a” din OUG. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

          Art.1. Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr. 29 din 29.11.2019, după cum urmează:
          ”Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ” C.N.I.”S.A, pe bază de protocol, a terenului situat în localitatea Groșii Țibleșului, comuna Groșii Țibleșului, județul Maramureș, aflat în proprietatea Comunei Groșii Țibleșului, CIF 15729467, domeniu public, în suprafață de 3.680 mp, înscris în CF nr. 50590 Groșii Țibleșului, nr. cadastral 50590, liber de orice sarcini , în vederea și pe perioada realizării de către ” C.N.I.” S.A a obiectivului de investiții PROIECT PILOT ” CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ȘCOLARĂ ÎN COMUNA GROȘII ȚIBLEȘULUI, LOCALITATEA GROȘII ȚIBLEȘULUI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”.
          Art.2. Celelalte articole din HCL nr. 29/29.11.2019 rămân neschimbate.
          Art.3. Prezenta se comunică cu:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Primarul comunei Groşii Ţibleşului;
  • Ministerul Lucrărilor Publice,Dezvoltării și Administrației;
  • Compartimentul financiar contabil
  • Se aduce la cunostinta publica prin afisare pe site-ul primariei precum si la sediul institutiei

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
COSMA VIOREL
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Gabriela - Sorina MANU

Hotărârea a fost adoptată astăzi data de 30.01.2020, cu un număr de 10 voturi pentru, 0 împotrivă şi 0 abţineri. Nr. total de consilieri 10 prezenţi 10
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.