Hotărârea nr. 2 / 2020

antet hcl
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GROŞII ŢIBLEŞULUI

HOTĂRÂREA NR. 2 / 2020
privind aprobarea închirierii prin licitatie publica deschisă a pasunilor aparținând domeniului public al comunei Groșii Țibleșului

          Consiliul Local al Comunei Groşii Ţibleşului, întrunit în şedinţa ordinară la data de 30 ianuarie 2020,
          Având în vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Groşii Ţibleşului şi raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu
          În temeiul prevederilor:
 • O.U.G. nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr .18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Vice – primministrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi administraţiei publice nr. 407 din 31 mai 2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;
 • Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr 544 din 21 iunie 2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de p ajişte;
 • HG nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr .18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Noului Cod Civil Având în vedere raportul comisiei de specialitate şi avizul secretarului comunei;
          În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. „c”, alin.(6) lit.”a”, ale art. 139 alin. (2), lit.”g” și ale art. 196 alin.(1) lit. ”a”din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1. Se aprobă iniţierea procedurii de închiriere a păşunilor disponibile, în suprafaţă de 240 ha, din domeniul public al comunei Groșii Țibleșului, pentru anul 2020, cuprinse în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă Regulamentul de pasunat pentru anul 2020 pentru păşunile aflate în proprietatea publica a comunei Groșii Țibleșului, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă Regulamentul privind regimul închirierii păşunilor aflate în proprietatea publica a comunei Groșii Țibleșului, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4.Tariful de pornire la licitaţie pentru păşunile disponibile aflate în proprietatea publica a comunei Groșii Țibleșului, este de 40 lei/ha/an fără T.V.A. pentru pășunile alpine și 50 lei/ha/an fără TVA pentru celelalte pășuni în care se pășunează cu bovine și cabaline.
          Art.5. Perioada de pasunat va fi cuprinsa intre:
 • pentru specia bovina: 10 mai-15 octombrie
 • pentru specia ovina: 1 mai- 10 noiembrie
Art.6. Se aprobă Caietul de sarcini privind închirierea păşunilor disponibile, aflate în proprietatea publica a comunei Groșii Țibleșului, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7 Se împuterniceşte Primarul comunei Groșii Țibleșului pentru organizarea procedurii de licitaţie şi semnarea contractului de închiriere.
Art.8 Prezenta hotărâre se comunică la:
 • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Primarul comunei Groşii Ţibleşului;
 • Compartimentul agricol, fond funciar;
 • Compartimentul financiar – contabil
 • Se aduce la cunostinta publica prin afisare pe site-ul primariei precum si la sediul institutiei

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
COSMA VIOREL
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Gabriela - Sorina MANU

Hotărârea a fost adoptată astăzi data de 30.01.2020, cu un număr de 10 voturi pentru, 0 împotrivă şi 0 abţineri. Nr. total de consilieri 10 prezenţi 10
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.