Hotărârea nr. 3 / 2020

antet hcl
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GROŞII ŢIBLEŞULUI

HOTĂRÂREA NR. 3 / 2020
privind organizarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2020-2021 pe raza comunei Groşii Ţibleşului, judeţul Maramureş

          Consiliul Local al Comunei Groşii Ţibleşului, întrunit în şedinţa ordinară la data de 30 ianuarie 2020;
          Având în vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Groşii Ţibleşului şi raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu;
          În conformitate cu prevederile art. 61 alin.(2) , din Legea nr. 1/2011 legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare precum şi prevederile Ordinului MEN nr. 5090/2019 privind pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021,
          Ţinând cont de adresa nr. 7707/25.11.2019 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş și de adresa nr. 1129/29.11.2019 a Școlii gimnaziale ”Ben Corlaciu” Groșii Țibleșului;
          În baza avizului conform nr. 8205/16.12.2019 emis de Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş;
          Având în vedere raportul comisiei de specialitate și avizul secretarului comunei;
          În temeiul prevederilor art. 129 alin.(7) lit. „a”şi ale art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

          Art.1. Se aprobă reţeaua şcolară pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de pe raza comunei Groşii Ţibleşului pentru anul şcolar 2020 – 2021 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta se comunică cu:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Primarul comunei Groşii Ţibleşului;
  • Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş
  • Şcoala Gimnazială ” BEN CORLACIU” Groşii Ţibleşului

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
COSMA VIOREL
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Gabriela - Sorina MANU

Hotărârea a fost adoptată astăzi data de 30.01.2020, cu un număr de 10 voturi pentru, 0 împotrivă şi 0 abţineri. Nr. total de consilieri 10 prezenţi 10
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.