Hotărârea nr. 4 / 2020

antet hcl
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GROŞII ŢIBLEŞULUI

HOTĂRÂREA NR. 4 / 2020
privind alegerea unui preşedinte de şedinţă

          Consiliul Local al Comunei Groşii Ţibleşului, întrunit în şedinţa ordinară la data de 30 ianuarie 2020,
          Având în vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Groşii Ţibleşului şi raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu;
          În conformitate cu prevederile art. 123 alin.(1) din OUG. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
          Având în vedere raportul comisiei de specialitate şi avizul secretarului comunei;
          În baza art. 129 alin.(14) și ale art. 139, alin. (1), din OUG. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

          Art.1. Se alege domnul consilier Gherghel Nicolae, preşedinte de şedinţă al Consiliului local al comunei Groşii Ţibleşului pentru perioada 1.02.2020 – 30.04.2020.
          Art.2. Prezenta se comunică cu:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Primarul comunei Groşii Ţibleşului;
  • Domnul Gherghel Nicolae

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
COSMA VIOREL
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Gabriela - Sorina MANU

Hotărârea a fost adoptată astăzi data de 30.01.2020, cu un număr de 9 voturi pentru, 0 împotrivă şi 1 abţineri Nr. total de consilieri 10 prezenţi 10
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.