COMUNA GROȘII ȚIBLEȘULUI

Hotărârea nr. 15 / 2020

antet hcl
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GROŞII ŢIBLEŞULUI

HOTĂRÂREA NR. 15 / 2020
privind alegerea unui preşedinte de şedinţă Consiliul Local al Comunei Groşii Ţibleşului, întrunit în şedinţa ordinară la data de 29 mai 2020, Având în vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Groşii Ţibleşului şi raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu ; În conformitate cu prevederile art. 123 alin.(1) din OUG. nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere raportul comisiei de specialitate şi avizul secretarului general al comunei ; În baza art. 129 alin.(14) și ale art. 139, alin. (1), din OUG. nr.57/2019 privind Codul administrativ; H O T Ă R Ă Ş T E Art.1. Se alege domnul consilier Marchiș Liviu , preşedinte de şedinţă al Consiliului local al comunei Groşii Ţibleşului pentru perioada 1.06.2020 – 31.08.2020 . Art. 2. Prezenta se comunică cu: - Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş; - Primarul comunei Groşii Ţibleşului; - Domnul Marchiș Liviu PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ GHERGHEL NICOLAE CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Gabriela - Sorina MANU Hotărârea a fost adoptată astăzi data de 29.05.2020, cu un număr de 8 voturi pentru,0 împotrivă şi 1 abţineri Nr. total de consilieri 10 prezenţi 9
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.