Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 16 / 2020

antet hcl
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GROŞII ŢIBLEŞULUI

HOTĂRÂREA NR. 16 / 2020
privind identificarea topografică a unui imobil aparţinând domeniului public al comunei Groşii Ţibleşului Consiliul Local al Comunei Groşii Ţibleşului, întrunit în şedinţa ordinară la data de 30 iunie 2020, Având în vedere: - Referatul de aprobare al Primarului Comunei Groşii Ţibleşului şi raportul compartimentului de specialitate privind necesitate identificării elementelor componente ale unui imobil aparţinând domeniului public al comunei Groşii Ţibleşului; - P.A.D. întocmit de Topograf– Bude I. Adrian – Valentin cu Autorizaţia nr. RO-MM-F nr.0047/2010 emisă de O.C.P.I. Maramureş În baza H.G.R. nr. 1634/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş; În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 286 alin.91) și alin.(4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Având în vedere raport comisiei de specialitate şi avizul secretarului comunei; În baza art. 129 alin.(2) lit.”c”, art. 139, alin. (3) lit.”g” și art. 196 alin.(1) lit.”a”, din OUG. nr.57/2019 privind Codul administrativ; H O T Ă R Ă Ş T E Art. 1. Se identifică terenul în suprafață de 839 mp ,înregistrat la poziţia nr. 14 Anexa nr.4 -Inventarul bunurilor care aparţin domneiului public al comunei Groşii Ţibleşului, cod de clasificare 6.4., identificat prin CF 50014 a localităţii Groşii Ţibleşului, nr. Topo. 174/4/6/2/4/2/2/2/2/11 . Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei Groşii Ţibleşului. Art. 3. Prezenta se comunică cu: - Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş; - Primarul comunei Groşii Ţibleşului; - Compartiment Administratie publică locală, secretariat; - O.C.P.I. Maramureş – B.C.P.I. Târgu Lăpuş PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, MARCHIȘ LIVIU CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, Gabriela - Sorina MANU Hotărârea a fost adoptată astăzi data de 30.06.2020, cu un număr de 10 voturi pentru,0 împotrivă şi 0 abţineri. Nr. total de consilieri 10 prezenţi 10