COMUNA GROȘII ȚIBLEȘULUI

Hotărârea nr. 6 / 2020

antet hcl
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GROŞII ŢIBLEŞULUI

HOTĂRÂREA NR. 6 / 2020
privind aprobarea debranșării / rebranșării și a tarifelor de debranșare/rebranșare pentru utilizatorii restanțieri la serviciul de alimentare cu apă și canalizare de pe raza comunei Groșii Țibleșului

          Consiliul local al comunei Groşii Ţibleşului întrunit în şedinţa ordinară la data de 7 februarie 2020;
          Având în vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Groşii Ţibleşului şi raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu;
          În temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată,cu modificările și completările ulterioare;
          Având în vedere raportul comisiilor de specialitate şi avizul secretarului comunei;
          În baza art. 129 alin.(2) lit.” d”, alin.(7) lit.”n” , ale art. 139, alin. (1) și ale art. 196 alin.(1) lit.”a” , din OUG. nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1. Se aprobă debranșarea utilizatorilor restanțieri, care au datorii la plata apei furnizate, mai vechi de 1 an de zile și a consumatorilor frauduloși (branșamente ilegale).
          Art.2. Măsura debranșării de la rețeaua publică se poate lua numai în urma unei notificări adresate utilizatorului restant, și se poate pune în aplicare după 15 zile lucrătoare de la data primirii acesteia; transmiterea se poate face persoanl prin semnătura de primire sau prin scrisoare recomandată. Procedura de notificare se va considera îndeplinită și în cazul unui eventual refuz de primire a acesteia din partea utilizatorului.
          Art.3. Reluarea furnizării serviciului de alimentare cu apă /rebranșare se va face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la efectuarea plății; cheltuielile justificate aferente sistării/debranșării, respectiv reluării prestării serviciului/rebranșare, se suportă de utilizator.
          Art.4. Se aprobă tarifele de debranșare/rebranșare a utilizatorilor serviciului de alimentare cu apă și canalizare din comuna Groșii Țibleșului în caz de debranșare/rebranșare a utilizatorilor restanțieri și a consumatorilor frauduloși (branșamente ilegale), astfel:

Tarif debranșare/rebranșare utilizatori Persoane fizice Persoane juridice
Cu ridicare apometru 150 lei fără TVA 300 lei fără TVA
Cu săpătură și refacere carosabil 300 lei fără TVA 500 lei fără TVA

          Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Groșii Țibleșului.
          Art.6. Prezenta se comunică cu:
  • Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Primarul comunei Groşii Ţibleşului
  • Compartimentul financiar-contabil;
  • Compartiment administrativ
  • Se aduce la cunostinta publica prin afisare pe site-ul primariei precum si la sediul institutiei

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
GHERGHEL NICOLAE
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Gabriela - Sorina MANU

Hotărârea a fost adoptată astăzi data de 07.02.2020, cu un număr de 9 voturi pentru, 0 împotrivă şi 0 abţineri. Nr. total de consilieri 10 prezenţi 9
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.