MONITORUL OFICIAL LOCAL

Carieră

Concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului achiziții publice, management, programe

20 Decembrie 2018 461
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUI
Nr. 2316/20.12. 2018


ANUNŢ

Comun Groşii Ţibleşului, cu sediul în Groşii Ţibleşului, nr. 497, jud. Maramureş, în baza art. 58 alin.(2) lit.”b” din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de inspector , clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului achiziții publice, management, programe al Primăriei comunei Groşii Ţibleşului .
Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 28.01.2019, ora 10.00, iar interviul în data de 01.02.2019, ora 10:00 la sediul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului, nr. 497, jud. Maramureș.

Condiții de participare la concurs:
 1. Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare,
 2. Condiții specifice:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în științe economice, științe juridice sau științe ale comunicării;
  • are minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei.


Bibliografia propusă:

 1. Constituția României - republicată;
 2. Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 98/2016 – privind achizițiile publice , cu modificările şi completările ulterioare;
 6. H.G.R. nr. 395/2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 7. Legea. nr. 101/2016 – privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 8. HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare


Atribuții prevăzute în fișa postului

 • Se preocupă de cunoaşterea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, managementul programelor, precum şi toate posibilităţile de accesare a fondurilor europene;
 • Participă la cursuri de formare profesională în domeniul managementului de proiect;
 • Îndeplineşte atribuţiile privind iniţierea, promovarea, conducerea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor conform normelor metodologice proprii acestui domeniu;
 • Aduce la cunoştinţa primarului şi consiliului local informaţii despre toate oportunităţile şi posibilitaţile de accesare a fondurilor interne şi internaţionale din cadrul programelor cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă;
 • Asigură întocmirea documentaţiei necesare pentru obiectivele de investiţii stabilite de consiliul local şi asigură depunerea acestora la instituţiile abilitate;
 • Elaborează împreună cu ordonatorul principal de credite, programul anual al achiziţiilor publice până la sfârşitul ultimului trimestru al anului în curs;
 • Întocmeşte documentaţia necesară iniţierii procedurilor de achiziţie publică, asigură îndeplinirea publicităţii necesare pentru fiecare procedură în parte şi îndeplineşte dosarul achiziţiei; - Asigură îndeplinirea în bune condiţii a tuturor etapelor prevăzute de lege pentru procedurile de achiziţii publice şi face comunicările necesare,
 • Întocmeşte şi conduce toate statisticile şi evidenţele necesare legate de activităţile de achiziţii publice şi managementul proiectelor;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de Consiliul local Groşii Ţibleşului şi conducerea Primăriei comunei Groşii Ţibleşului;

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului , în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul oficial al României, partea a III-a şi în presă, respectiv până la data de 16.01.2019, inclusiv.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Birou Secretar, camera 3, telefon 0262-388690.

PRIMAR,
Ing. Burzo Nicolaie
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.