MONITORUL OFICIAL LOCAL

Carieră

Concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului financiar contabil

20 Decembrie 2018 447
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUI
Nr. 2317/20.12.2018


ANUNŢ

Comun Groşii Ţibleşului, cu sediul în Groşii Ţibleşului , nr. 497 , jud. Maramureş, în baza art. 58 alin.(2) lit.”b” din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de inspector , clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului financiar contabil.
Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 28.01.2019 , ora 10.00, iar interviul în data de 01.02.2019, ora 12:00 la sediul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului, nr. 497, jud. Maramureș.

Condiții de participare la concurs:
 1. Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare,
 2. Condiții specifice:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în științe economice;
  • are minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei.

Bibliografia propusă:

 1. Constituția României - republicată;
 2. Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
 6. Legea nr. 82/ 1991 - Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 7. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare: Titlul I – dispoziţii generale şi Titlul IX – Impozite şi taxe locale,
 8. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare - pentru Titlul I şi Titlul IX;
 9. Legea nr. 153/2017 legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi comletările ulterioare;
 10. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, cu modificările și completările ulterioare;
 11. O.G.R. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii


Atribuții prevăzute în fișa postului

 1. întocmeşte statele de plată ale angajaţilor, consilierilor locali şi asistenţilor personali,
 2. elaborează calcule proprii în vederea modificării indicatorilor financiari înscrişi în bugetul local ca urmare a modificării salariilor și face propuneri de rectificări sau virări de credite bugetare;
 3. Întocmeşte documentele de plată pentru îndeplinirea obligaţiilor de plată din bugetul local şi alte documente contabile în conformitate cu reglementările în vigoare;
 4. răspunde de depunerea la termen a fişelor fiscale, a DECLARAŢIEI 122 şi a altor situaţii contabile cu privire la salarizare;
 5. întocmeşte lucrările privitoare la monitorizarea lucrărilor de personal şi le depune spre verificare în termenul legal;
 6. ridică extrasele de cont de la trezorerie;
 7. asigură răspunderea în termen la adresele primite la Compartimentul financiar contabil;
 8. asigură organizarea evidenţei sintetice şi analitice a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, a materialelor,a formularelor cu regim special şi a altor bunuri şi valori, stabileşte relaţiile dintre gestiuni, gestionari şi contabilitate;
 9. răspunde de informaţiile pe care le furnizează conducerii primăriei şi compartimentelor din structura primăriei, altor instituţii şi autorităţi publice;
 10. este obligat să păstreze secretul profesional, fiindu-i interzis să divulge probleme de serviciu care au caracter confidenţial, potrivit actelor normative în vigoare.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul oficial al României, partea a III-a şi în presă, respectiv până la data de 16.01.2019, inclusiv.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Birou Secretar, camera 3, telefon 0262-388690.


PRIMAR,
Ing. Burzo Nicolaie
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.