MONITORUL OFICIAL LOCAL

Carieră

Concurs de recrutare pentru funcţia de inspector asistent - funcţie publică de execuţie din cadrul Compartimentului achiziții publice, management, programe al Primăriei comunei Groşii Ţibleşului

16 Noiembrie 2018 213
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUI
Tel : 0262/388777, 0262/388690;
Fax: 0262/388777
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Nr. 2074/ 15.11.2018

ANUNŢ

Primăria comunei Groşii Ţibleşului, organizează în perioada 17.12.2018 – 21.12.2018, la sediul său din comuna Groşii Ţibleşului , nr. 497 , jud. Maramureş, concurs de recrutare pentru funcţia de inspector asistent – funcţie publică de execuţie din cadrul Compartimentului achiziții publice, management, programe al Primăriei comunei Groşii Ţibleşului, după cum urmează:
 1. Etapa de selecţie a dosarelor de înscriere, verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs (etapă eliminatorie) care va face în maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosrelor;
 2. Proba scrisă: 17.12.2018, ora 10,00;
 3. Interviul: 21.12.2018, ora 10,00.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv până la data de 5.12.2018 la sediul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului, judeţul Maramureş şi vor cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
 1. formular de înscriere conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată, care se poate obţine de la camera 3 – Birou Secretar - Primăria comunei Groşii Ţibleşului
 2. curriculum vitae, model comun european
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz , candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la unitatea sau instituția publică competentă cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului , sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire)
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Condiţii de participare:
 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. este absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul economic, juridic sau comunicare și relații publice;
 7. are minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
 8. nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice i) nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 9. nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.


Bibliografia propusă este următoarea:

 1. Constituția României - republicată; 2. Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 98/2016 – privind achizițiile publice , cu modificările şi completările ulterioare;
 5. H.G.R. nr. 395/2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 6. Legea. nr. 101/2016 – privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 7. HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare

Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului, bibliografia, etc. se pot obţine de la sediul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului camera 3 – Birou Secretar , telefon : 0262 388690, fax 0262 388777.

PRIMAR,
Ing. Burzo Nicolaie


ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
PRIMARIA COMUNEI GROŞII ŢIBLEŞULUI

FIŞA POSTULUI

Informaţii generale privind postul

1. Denumirea postului: inspector asistent
2. Nivelul postului: funcţie publică de execuţie
3. Scopul principal al postului: asigurarea activităţilor legate de achiziţii publice şi managementul proiectelor

Condiţii specifice pentru ocuparea postului

1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, economic, juridic sau comunicare și relații publice;
2. Cunoştinţe de operare calculator: nivel mediu, Microsoft Word şi Excel
3. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de adaptare şi eficacitate operaţională, corectitudine, conştiinciozitate, disciplină şi precizie în executarea lucrărilor;

Atribuţiile postului:
 • Se preocupă de cunoaşterea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, managementul programelor, precum şi toate posibilităţile de accesare a fondurilor europene;
 • Participă la cursuri de formare profesională în domeniul managementului de proiect;
 • Îndeplineşte atribuţiile privind iniţierea, promovarea, conducerea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor conform normelor metodologice proprii acestui domeniu;
 • Aduce la cunoştinţa primarului şi consiliului local informaţii despre toate oportunităţile şi posibilitaţile de accesare a fondurilor interne şi internaţionale din cadrul programelor cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă;
 • Asigură întocmirea documentaţiei necesare pentru obiectivele de investiţii stabilite de consiliul local şi asigură depunerea acestora la instituţiile abilitate;
 • Elaborează împreună cu ordonatorul principal de credite, programul anual al achiziţiilor publice până la sfârşitul ultimului trimestru al anului în curs;
 • Întocmeşte documentaţia necesară iniţierii procedurilor de achiziţie publică, asigură îndeplinirea publicităţii necesare pentru fiecare procedură în parte şi îndeplineşte dosarul achiziţiei;
 • Asigură îndeplinirea în bune condiţii a tuturor etapelor prevăzute de lege pentru procedurile de achiziţii publice şi face comunicările necesare,
 • Întocmeşte şi conduce toate statisticile şi evidenţele necesare legate de activităţile de achiziţii publice şi managementul proiectelor;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de Consiliul local Groşii Ţibleşului şi conducerea Primăriei comunei Groşii Ţibleşului;

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului:

1. Denumire: inspector asistent
2. Clasa: - I
3. Gradul profesional: asistent
4. Vechimea (în specialitatea necesară): 1 an
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.