MONITORUL OFICIAL LOCAL

Carieră

Concurs de recrutare pentru funcţia de inspector asistent - funcţie publică de execuţie din cadrul Compartimentului financiar contabil al Primăriei comunei Groşii Ţibleşului

16 Noiembrie 2018 226
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUI
Tel : 0262/388777, 0262/388690;
Fax: 0262/388777
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Nr. 2075 / 15.11.2018

ANUNŢ

Primăria comunei Groşii Ţibleşului, organizează în perioada 17.12.2018 – 21.12.2018, la sediul său din comuna Groşii Ţibleşului , nr. 497 , jud. Maramureş, concurs de recrutare pentru funcţia de inspector asistent – funcţie publică de execuţie din cadrul Compartimentului financiar contabil al Primăriei comunei Groşii Ţibleşului, după cum urmează:
 1. Etapa de selecţie a dosarelor de înscriere, verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs ( etapă eliminatorie) care se va face în maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarului;
 2. Proba scrisă 17.12.2018 ora 10:00
 3. Interviul 21.12.2018, ora 12:00

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul oficial , partea a III-a, la sediul primăriei comunei Groşii Ţibleşului, respectiv până la data de 5.12.2018 , inclusiv şi vor cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
 1. formular de înscriere conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată, care se poate obţine de la camera 3 – Birou Secretar - Primăria comunei Groşii Ţibleşului
 2. curriculum vitae, model comun european
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii , certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz , candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la unitatea sau instituția publică competentă cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire) 
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Condiţii de participare:
 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. este absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul economic,
 7. are minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
 8. nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice
 9. nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.


Bibliografia propusă este următoarea:

 1. Constituția României - republicată;
 2. Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
 6. Legea nr. 82/ 1991 - Legea contabilităţii, republicată , cu modificările şi completările ulterioare
 7. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare: Titlul I – dispoziţii generale şi Titlul IX – Impozite şi taxe locale,
 8. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare - pentru Titlul I şi Titlul IX;
 9. Legea nr. 153/2017 legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi comletările ulterioare;
 10. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, cu modificările și completările ulterioare;
 11. O.G.R. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului,, bibliografia, etc. se pot obţine de la sediul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului camera 3 – Birou Secretar , telefon : 0262 388690, fax 0262 388777.

PRIMAR,
Ing. Burzo Nicolaie


PRIMARIA COMUNEI GROŞII ŢIBLEŞULUI
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

FIŞA POSTULUI

Informaţii generale privind postul

1. Denumirea postului: inspector asistent
2. Nivelul postului: de execuţie
3.Scopul principal al postului:

Condiţii specifice pentru ocuparea postului

4. Studii de specialitate: studii superioare economice
5. Perfecţionări:
6. Cunoştinţe de operare calculator: necesitate – cunoştinţe medii; nivel – mediu
7. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de adaptare şi eficacitate operaţională, corectitudine, conştiinciozitate, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii
8. Cerinţe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii
9. Competenţa managerială:

Atribuţiile postului

 1.  întocmeşte statele de plată ale angajaţilor, consilierilor locali şi asistenţilor personali,
 2. elaborează calcule proprii în vederea modificării indicatorilor financiari înscrişi în bugetul local ca urmare a modificării salariilor și face propuneri de rectificări sau virări de credite bugetare;
 3. Întocmeşte documentele de plată pentru îndeplinirea obligaţiilor de plată din bugetul local şi alte documente contabile în conformitate cu reglementările în vigoare;
 4. răspunde de depunerea la termen a fişelor fiscale, a DECLARAŢIEI 122 şi a altor situaţii contabile cu privire la salarizare;
 5. întocmeşte lucrările privitoare la monitorizarea lucrărilor de personal şi le depune spre verificare în termenul legal;
 6. ridică extrasele de cont de la trezorerie;
 7. asigură răspunderea în termen la adresele primite la Compartimentul financiar contabil;
 8. asigură organizarea evidenţei sintetice şi analitice a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, a materialelor,a formularelor cu regim special şi a altor bunuri şi valori, stabileşte relaţiile dintre gestiuni, gestionari şi contabilitate;
 9. răspunde de informaţiile pe care le furnizează conducerii primăriei şi compartimentelor din structura primăriei, altor instituţii şi autorităţi publice;
 10. este obligat să păstreze secretul profesional, fiindu-i interzis să divulge probleme de serviciu care au caracter confidenţial, potrivit actelor normative în vigoare.

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului:

10. Denumire : inspector 11. Clasa: - I
12. Gradul profesional: asistent
13. Vechimea (în specialitatea necesară): 1 an
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.