MONITORUL OFICIAL LOCAL

Carieră

Concurs / examen pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante

01 Noiembrie 2018 258
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUI
Tel : 0262/388777, 0262/388690; fax: 0262/388777
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
COD FISCAL 15729467

Nr. 1997 / 31.10.2018

ANUNŢ

Având în vedere prevederile art.7 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G.R. nr. 286/2011, Primăria comunei Groşii Ţibleşului organizează:
Concurs/examen pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:
 • 1 post inspector de specialitate II, Compartiment agricol, fond funciar (topograf)
 • 1 post muncitor calificat II, Compartiment administrativ ( instalator apă - canal)
 • 1 post muncitor calificat III, Compartiment administrativ ( muncitor întreţinere)

I. ORGANIZAREA CONCURSULUI

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei comunei Groșii Țibleșului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a și în presă.

Concursul va consta în susţinerea unei probe scrise sau practice şi a unui interviu.
 • susţinerea probei scrise va avea loc în data de - 26.11.2018 ora 10:00 pentru funcţia de inspector de specialitate II,
 • susținerea probei practice va avea loc în data de
  • 27.11.2018 ora 9:00 pentru funcţia de muncitor calificat II (instalator apă - canal)
  • 27.11.2018 ora 12:00 pentru funcţia de muncitor calificat III (muncitor întreţinere);
 • interviul va avea loc în următoarele date:
 • 3.12.2018 ora 9:00 pentru funcţia de inspector de specialitate II,
 • 3.12.2018 ora 11:00 pentru funcţia de muncitor calificat II (instalator apă - canal);
 • 3.12.2018 ora 13:00 pentru funcţia de muncitor calificat III (muncitor întreţinere);


Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei,
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitate, potrivit legii, după caz,
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, o adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
 7. curriculum vitae

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentelor prevăzute la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la literele b), c) şi d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale şi specifice pentru ocuparea posturilor

 1. Condiţii generale:
  • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând spaţiului economic european şi domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română scris şi vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea
 2. Condiţii specifice:

 1. Pentru postul de inspector de specialitate II (topograf)
  • absolvent de studii superioare, cu diplomă de licenţă sau echivalent, în specialitatea necesară ocupării funcţiei - topografie;
  • minim 1 an vechime în specialitatea studiilor absolvite;
 2. Pentru postul de muncitor calificat II (instalator apă - canal)
  • să deţină calificare în specialitate postului
  • minim 5 ani vechime în muncă
 3. Pentru postul de muncitor calificat III (muncitor întreţinere)
  • să deţină calificare în domeniul tehnic
  • să deţină permis de conducere categoria B
  • minim 3 ani vechime în muncă


BIBLIOGRAFIE

1. Pentru postul de inspector de specialitate II (topograf)

 • Legea nr. 18/1991 – legea fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 1/2000 – pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 247/2005 – privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 165/2013 – privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România,
 • Legea nr. 7/1996 – legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

PRIMAR,
Ing. NCOLAIE BURZO
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.