MONITORUL OFICIAL LOCAL

Carieră

PROCES VERBAL de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul privind ocuparea funcției contractuale vacante de inspector de specialitate II (topograf) Compartiment agricol, fond funciar, organizatt în data de 26.11.2018

19 Noiembrie 2018 207
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUI
Nr. 2089 / 19.11.2018

PROCES VERBAL
de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul privind ocuparea funcției contractuale vacante de inspector de specialitate II ( topograf) Compartiment agricol, fond funciar, organizatt în data de 26.11.2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (2) şi art. 20 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare îngrade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia contractuală Instituţia sau autoritatea publică Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. Oniga Mihai Bogdan  Inspector de specialitate II Primăria comunei Groșii Țibleșului, Compartiment agricol, fond funciar ADMIS -

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă/practică în data de 26.11.2018, ora 10:00 la sediul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişare, conform art. 31 din Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Groșii Țibleșului care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la Primăria comunei Groşii Ţibleşului, birou nr. 3.

Afişat astăzi 19.11.2018, ora 14:00, la sediul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului.


COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte: MIHOLCA IONEL ____________

Membrii:
PERHAIȚA GIANINA SIMONA ____________
LUCACI BOGDAN CORNELIU ____________

Secretar: POP AURICA EUGENIA ____________
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.