MONITORUL OFICIAL LOCAL

Dispozițiile Primarului

Dispoziţia nr. 41 / 2020

60
antet hcl disp
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUI PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 41 / 2020
privind stabilirea unor măsuri suplimentare de prevenire și combatere a infectării cu coronavirusul “COVID – 19“

          Având în vedere trecerea la scenariul III privind infecția cu coronavirus “COVID – 19“ în România ce presupune luarea de măsuri suplimentare;
          Luând în considerare măsurile stabilite de Comitetul Național pentru Situaţii Speciale de Urgență în cursul zilei de 14 martie 2020 după ce numărul persoanelor infectate a depășit 100;
          În contextul manifestării epidemiei generate de coronavirusul ”COVID – 19” și a riscului de contaminare a personalului din aparatul de specialitate al Primarului comunei Groșii Țibleșului precum și a cetățenilor ce intră în relații cu aceste categorii de personal;
          În vederea prevenirii infectării personalului propriu din aparatul de specialitate al Primarului comunei Groșii Țibleșului și din instituțiile subordonate precum și a cetățenilor ce apelează la serviciile acestor instituții;
          În temeiul prevederilor art. 154 alin. (1) , art. 155 alin. (5) lit. a) si b) raportat la art. 129 alin. (7) literele c) și h) precum și ale art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modifcările şi completările ulterioare;
          Primarul comunei Groșii Țibleșului emite prezenta

DISPOZIȚIE:

          ART.1. Începând cu data de 16 martie 2020 se suspendă programul cu publicul cu exceptia situațiilor de maximă urgență ce nu suportă amânare (înregistrare decese, eliberare documente urgente, etc), întreaga corespondenţă adresată primariei se transmite strict prin mijloace electronice sau prin servicii poștale. Se interzice preluarea corespondenţei direct de la petiţionari, solicitanți sau reprezentanți ai unor persoane juridice, aceştia vor fi îndrumaţi să utilizeze una din modalitățile de transmitere a corespondenţei.
          ART.2. Personalul din aparatul de specialitate al Primarului comunei Groșii Țibleșului şi al instituțiilor din subordine va evita participarea la orice gen de manifestări cultural-artistice, sociale, sportive, recreative şi alte asemenea.
          ART.3. Personalul din aparatul de specialitate al Primarului comunei Groșii Țibleșului şi al instituțiilor din subordine va limita la strictul necesar deplasarea în alte încăperi decât cea în care își desfășoară activitatea.
          ART.4. Organizarea de ședințe, consultări si alte asemenea manifestări se va limita la cele strict necesare si se va evita participarea unui număr mare de participanți care nu ar permite asigurarea unei distanțe de cel puțin 1 m între participanți iar durata acestora se va limita la strictul necesar.
          ART.5. La intrarea în instituție, atât la începerea programului cât și după orice ieșire din instituție, fiecare persoană își va dezinfecta mâinile cu substanțe dezinfectante existente la intrare.
          ART.6. Afisarea la sediul institutiei cat si la afisierele din comuna a masurilor de prevenire si combatere a infectării cu coronavirusul “COVID – 19” conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție si obligația angajaților de a face cunoscute cetățenilor măsurile de prevenire si combatere.
          ART.7. Prezenta dispoziție se publică pe site-ul Primariei comunei Groșii Țibleșului şi se comunică la:
  • Instituția Prefectului - Județul Maramureş;
  • Compartimentele din aparatul de specialitate al Primarului comunei Groșii Țibleșului;
  • Afisare la sediul institutiei.

PRIMAR
Ing. NICOLAIE BURZO
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general
Gabriela - Sorina MANU
Groşii Ţibleşului 16.03.2020
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.