MONITORUL OFICIAL LOCAL

Dispozițiile Primarului

Dispoziţia nr. 42 / 2020

46
antet hcl disp
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUI PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 42 / 2020
privind aprobarea Codului de conduita, Etica Profesionala si Integritate a functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul Primariei Comunei Grosii Tiblesului

          Avand in vedere Referatul nr. 626 /20.03.2020 al secretarului institutiei, privind aprobarea Codului de conduita Etica Profesionala si Integritate a functionarilor publici si a personalului contractual
          Tinand cont de prevederile:
  • Standardului 1 ”Etica si Integritate”, la Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al institutiei publice;
  • Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicata cu completarile si modificarile ulterioare;
          În conformitate cu prevederile art.155 alin 1 , lit”e” și art.196 alin. 1, lit.”b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
          Primarul comunei Groșii Țibleșului emite prezenta

DISPOZIȚIE:

          Art.1. Se aproba Codul de conduita, Etica Profesionala si Integritate a functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul Primariei Comunei Grosii Tiblesului, cuprins în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
          Art.2. Prevederile Codului de conduita, va fi adus la cunostinta angajaților, pe bază de semnătură de luare la cunostință;
          Art.3. Se numește dna Manu Gabriela Sorina responsabil cu elaborarea / actualizarea codului de conduita.
          Art.4. Publicitatea prezentei dispoziții se asigură de către consilierul de etică, prin afișare la sediul primariei și publicare pe site-ul instituției;
          Art.5. Prezenta dispoziție se comunică cu:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Compartiment administrație publică, secretariat, stare civilă
  • Functionarilor publici si a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Groșii Țibleșului

PRIMAR
Ing. NICOLAIE BURZO
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general
Gabriela - Sorina MANU
Groşii Ţibleşului 27.03.2020
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.