Regulament de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate

Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Consiliului Local al Comunei Groşii Ţibleşului a fost aprobat prin Hotărârea nr. ___ / 2005

 • CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE
            Art.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Consiliului Local al Comunei Groşii Ţibleşului are drept scop crearea cadrului organizatoric şi disciplinar necesar desfăşurării în bune condiţii a activităţii aparatului propriu al Consiliului Local al Comunei Groşii Ţibleşului, a cărui structură a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2004.
            Art.2. Prezentul regulament stabileşte obligaţiile conducerii, ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al Comunei Groşii Ţibleşului, cuprinde dispoziţii referitoare la organizarea activităţii în cadrul compartimentelor, recompensele ce se pot acorda, modul de aplicare a sancţiunilor disciplinare.
            Art.3. Prezentul regulament se aplică tuturor persoanelor încadrate în muncă la Primăria comunei Groşii Ţibleşului, atât persoanelor încadrate cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată cât şi celor angajaţi temporar sau detaşaţi, indiferent de atribuţii sau de locul de muncă, cât şi personalului cu contract individual de muncă. Personalul altor unităţi venit în delegaţie, are obligaţia să respecte prevederile prezentului regulament pe toată durata delegaţiei.
            Art.4. Activitatea aparatului propriu, are la bază dreptul şi capacitatea efectivă conferită autorităţilor publice locale de a rezolva şi de a gestiona, în nume propriu şi sub responsabilitatea lor, o parte importantă a treburilor publice în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă.
            Art.5. Întreaga activitate are ca obiect principal punerea în executare a legilor ţării, a hotărârilor de guvern, ordonanţelor, decretelor, a actelor emise de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi a hotărârilor Consiliului judeţean, a propriilor hotărâri şi dispoziţii.
 • CAPITOLUL II - OBLIGAŢII
  A. OBLIGAŢIILE CONDUCERII

  Art.6. Asigură organizarea în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare a întregii activităţi din cadrul aparatului propriu, asigură păstrarea integrităţii patrimoniului şi realizarea condiţiilor normale de muncă.
  Art.7. Asigură crearea condiţiilor pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin fiecărui compartiment, în condiţii de maximă operativitate şi rentabilitate.
  Art.8. Organizarea raţională a activităţilor şi a muncii prin stabilirea unei structuri organizatorice optime, care să prevadă menţinerea unui număr de salariaţi strict necesar realizării tuturor activităţilor.
  Art.9. Asigură repartizarea personalului pe locuri de muncă, astfel încât să lucreze potrivit pregătirii profesionale, aptitudinilor şi nevoilor unităţii.
  Art.10. Asigură precizarea în detaliu a atribuţiilor şi răspunderilor fiecăruia şi stabilirea unor norme de muncă fundamentate din punct de vedere tehnic şi a parametrilor de calitate.
  Art.11. Organizează şi execută controale inopinate asupra activităţii desfăşurate de personalul angajat, în scopul cunoaşterii permanente a nivelului de pregătire, a respectării prevederilor actelor normative specifice şi legilor în vigoare.
  Art.12. Asigură promovarea de noi tehnologii şi metode de lucru, care să conducă la creşterea productivităţii muncii, reducerea efortului fizic al salariaţilor, reducerea generală a consumurilor materiale, creşterea calităţii şi diminuarea cheltuielilor.
  Art.13. Asigură instruirea salariaţilor, la angajare şi periodic, din punct de vedere al protecţiei muncii.
  Art.14. Stabileşte locurile de muncă unde este interzis fumatul sau introducerea de materiale şi produse care ar putea provoca incendii sau explozii.
  Art.15. Stabileşte reguli stricte privind intrarea şi ieşirea din unitate, interzicerea accesului în unitate a persoanelor care se prezintă la locul de muncă sub influenţa băuturilor alcoolice.
  Art.16. Asigură condiţii pentru perfecţionarea pregătirii profesionale, ştiinţifice şi tehnice a salariaţilor în raport cu nevoile unităţii.
  Art.17. Organizează lunar şedinţe cu tot personalul din unitate în care se va analiza modul de îndeplinire a sarcinilor şi se vor stabili măsuri concrete pentru continua îmbunătăţire a muncii.
  Art.18. Stabileşte zilele şi orele pentru primirea cetăţenilor în audienţă şi asigură soluţionarea problemelor personale ridicate de către salariaţi.
  Art.19. Şefii de compartiment răspund pentru ordinele şi instrucţiunile pe care le dau angajaţilor din subordine.

  B. OBLIGAŢIILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GROŞII ŢIBLEŞULUI

  Art.20. Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, precum şi de a avea un comportament profesionist, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării în bune condiţii a activităţii.
  Art.21. Funcţionarii publici au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
  Art.22. (1) Funcţionarii publici au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul Consiliului Local al comunei Groţii Ţibleşului, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestuia, în acest sens fiindu-le interzis:
  1. să exprime în public aprecieri nefondate cu realitatea în legătură cu activitatea Consiliului local al comunei Groşii Ţibleşului, cu politicile şi strategiile acestuia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
  2. să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care Primăria comunei Groşii Ţibleşului este parte;
  3. să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute prin lege;
  4. să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite sau să prejudicieze imaginea Consiliului Local al comunei Groşii Ţibleşului precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
  5. să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau a Consiliului Local al comunei Groşii Ţibleşului.
  (2) Prevederile alin (1) lit. a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
  (3) Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi sau instituţii publice, este permisă numai cu acordul primarului comunei Groşii Ţibleşului.
  Art.23. Funcţionarii publici desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de primarul comunei Groşii Ţibleşului, iar în cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, funcţionarii publici pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Consiliului Local al comunei Groşii Ţibleşului sau al Primăriei.
  Art.24. În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis:
  1. să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
  2. să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
  3. să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoane fizice sau juridice care fac donaţii sau sponsorizări partidelor politice;
  4. să afişeze în cadrul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.
  Art.25. În considerarea funcţiei publice deţinute, funcţionarilor publici le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.
  Art.26. În relaţiile cu personalul din cadrul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună – credinţă, corectitudine şi amabilitate, având obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii acestora, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice prin:
  1. întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
  2. dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
  3. formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
  Art.27. Funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Funcţionarii publici au obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prin:
  1. promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
  2. eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.
  Art.28. Funcţionarii publici nu trebuie să solicite sau să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.
  Art.29. În procesul de luare a deciziilor, funcţionarii publici au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamental şi imparţial, fiindu-le interzis să promită luarea unei decizii de către conducerea primăriei Groşii Ţibleşului, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.
  Art.30. (1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, funcţionarii publici au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi de tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcţia publică pentru funcţionarii publici din subordine, având obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun sau aprobă avansări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţie ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism sau discriminare.
  (2) Funcţionarilor publici de conducere le este interzis să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcţia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute prin lege.
  Art.31. (1) Este interzisă folosirea de către funcţionarii publici, în alte scopuri decât cele prevăzute prin lege, a prerogativelor funcţiei publice deţinute. Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, funcţionarilor publici le este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
  (2) Funcţionarilor publici le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei publice, pentru a influenţa anchete interne sau externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri, de asemenea le este interzis să impună altor funcţionari publici să se înscrie în asociaţii sau organizaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.
  Art.32. (1) Funcţionarii publici sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a Statului şi a Consiliului Local al comunei Groşii Ţibleşului, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar. Totodată au obligaţia de a folosi timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând Consiliului Local al comunei Groşii Ţibleşului numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute.
  (2) Funcţionarii publici trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
  Art.33. (1) Orice funcţionar public poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea statului sau a Consiliului Local al comunei Groşii Ţibleşului, supus vânzării, concesionării sau închirierii, cu excepţia următoarelor cazuri:
  1. când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu despre valoarea sau calitatea bunurilor ce urmează a fi vândute, concesionate sau închiriate;
  2. când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării, concesionării sau închirierii bunului respectiv;
  3. când poate influenţa operaţiunile de vânzare, concesionare sau închiriere sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea, concesionarea sau închirierea bunului nu au avut acces.
  (2) Funcţionarilor publici le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică a statului sau a Consiliului Local al comunei Groşii Ţibleşului, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute prin lege.

  C. OBLIGAŢIILE PERSONALULUI CONTRACTUAL

  Art.34. Obligaţiile personalului contractual sunt cele prevăzute în fişa postului sau în fişa de atribuţii şi sarcini (pentru personalul de întreţinere şi curăţenie, şoferi, etc.), precum şi cele prevăzute în prezentul regulament.
  Art.35. Salariaţii au obligaţia de a folosi cu eficienţă maximă timpul de lucru, de a realiza norma de muncă sau de a îndeplini atribuţiile ce le revin conform fişei postului.
  Art.36. Să respecte disciplina în muncă, precum şi măsurile de securitate şi sănătate a muncii.
  Art.37. Să realizeze sarcinile ce decurg din funcţia îndeplinită, cu respectarea normelor de calitate şi cantitate stabilite, punând în practică cunoştinţele, metodele, tehnicile şi experienţa acumulată.
  Art.38. Să execute în termen şi la timp obligaţiile ce le revin în posturile încredinţate, precum şi dispoziţiile şefilor ierarhici.
  Art.39. Să respecte normele de protecţie a muncii, precum şi cele privind prevenirea şi stingerea incendiilor sau oricăror alte situaţii care ar putea pune în primejdie clădirile, instalaţiile unităţii, viaţa, integritatea corporală sau sănătatea salariaţilor.
  Art.40. Să respecte dispoziţiile privind păstrarea secretului de serviciu şi cele referitoare la documentele, datele sau informaţiile care nu sunt destinate publicităţii.
  Art.41. Să respecte reglementările privind păstrarea ordinii şi curăţeniei la locul de muncă şi să întreţină în perfectă stare bunurile din dotare.
  Art.42. Să gospodărească cu simţ de răspundere bunurile date în folosinţă sau în păstrare şi să apere integritatea bunurilor din patrimoniul unităţii.
  Art.43. Să economisească materiile prime, materialele, energia şi combustibilii, recuperează materialele refolosibile şi prezintă propuneri privind modul de utilizare a acestora.
  Art.44. Să nu folosească timpul de muncă sau bunurile unităţii în interes personal şi să nu execute lucrări de prestări servicii care nu sunt în interesul unităţii.
  Art.45. Să respecte limitele de competenţă ale şefilor ierarhici şi să-şi exercite activitatea cu bună credinţă.
  Art.46. Să sesizeze şeful direct sau primarul de îndată ce a luat la cunoştinţă de existenţa unor nereguli, abateri, greutăţi sau lipsuri în aprovizionarea locului de muncă, în realizarea parametrilor de calitate sau a altor situaţii care să afecteze bunul mers al serviciului.
  Art.47. Este interzis salariaţilor:
       - să desfăşoare activitate politică de orice fel şi sub orice formă (afişe, multiplicări, lozinci, discuţii) în timpul orelor de program, în incinta unităţii;
       - să vină la serviciu în stare necorespunzătoare (oboseală accentuată, sub influenţa băuturilor alcoolice);
       - să părăsească lucrul sau să plece fără motivare, în timpul orelor de program;
       - să introducă sau să consume băuturi alcoolice în unitate;
       - să aibă atitudine jignitoare sau necuviincioasă faţă de colegi, faţă de şefii ierarhici superiori sau faţă de orice altă persoană;
       - să refuze executarea lucrărilor dispuse de către primar sau şeful direct, în conformitate cu pregătirea sau calificarea sa, sau să execute alte lucrări decât cele stabilite prin fişa postului sau prin dispoziţii exprese ale şefilor ierarhici.
 • CAPITOLUL III - ORGANIZAREA PROGRAMULUI DE LUCRU
  Art.48. Personalul din aparatul propriu al Consiliului Local al comunei Groşii Ţibleşului este obligat să respecte programul de lucru de 8 ore pe zi şi să nu aibă absenţe nemotivate şi întârzieri. Prin rotaţie, se asigură programul de lucru cu publicul de luni, miercuri şi vineri de la ora 9 la 19 , marţea şi joia de la ora 9 la 17 iar sâmbăta de la ora 9 la 14.
  Art.49. Ora începerii şi ora terminării programului, precum şi pauza pentru masă se prevăd în orarul unităţii, care va fi afişat într-un loc vizibil.
  Art.50. Evidenţa prezenţei la program a salariaţilor se ţine prin condica de prezenţă, în care se va evidenţia sosirea şi plecarea de la locul de muncă.
  Art.51. Întârzierile şi absenţele nemotivate de la serviciu, precum şi părăsirea fără aprobare a unităţii înainte de terminarea programului, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii.
  Art.52. Orele suplimentare efectuate din dispoziţia sau cu acordul primarului, pot fi compensate cu timp liber corespunzător sau pot fi retribuite cu un spor în condiţiile stabilite de dispoziţiile legale în vigoare.
  Art.53. Nu se consideră ore suplimentare timpul în care s-a prestat muncă înafara programului de lucru de către personalul cu funcţii de conducere.
  Art.54. În cazul programului redus sau decalat, ora de începere sau terminare a programului se stabileşte de şeful ierarhic superior , cu aprobarea primarului.
  Art.55. Personalul angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată beneficiază de concedii de odihnă, concedii fără plată, concedii de studii şi învoiri, care vor fi acordate de către primar în limitele legale.
  Art.56. Programul concediilor de odihnă se face la sfârşitul anului pentru anul următor. Concediul se poate acorda şi fracţionat, atunci când interesele de serviciu o cer, sau la solicitarea celui în cauză, cu condiţia ca una dintre fracţiuni să fie de cel puţin 15 zile.
  Art. 57. Dacă din motive temeinice, concediul de odihnă n-a putut fi efectuat în cursul anului calendaristic pentru care se cuvine, acesta va fi acordat până la sfârşitul anului următor.
  Art.58. Angajaţii aparatului propriu al Consiliului Local au dreptul la concediu plătit pentru diferite evenimente familiale: căsătorie salariat, naşterea sau căsătoria unui copil, decesul soţului sau a unei rude până la gradul II, în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare.
  Art.59. Învoirile (de 1-2 zile), pot fi acordate de către şeful ierarhic superior cu avizul primarului. Învoirile pot fi sistate sau întrerupte dacă interesele unităţii o cer.
  Art.60. Pentru situaţii deosebite, personale, angajaţii au dreptul la concediu fără plată, pe durata căruia persoanele respective îşi păstrează calitatea de angajat.
 • CAPITOLUL IV - RECOMPENSE
  Art.61. Pentru îndeplinirea în cele mai bune condiţii a sarcinilor ce le revin, precum şi pentru realizări deosebite, persoanele încadrate în muncă, pot primi potrivit dispoziţiilor legale, următoarele recompense:
  1. mulţumire verbală sau în scris din partea conducătorului unităţii – primarul;
  2. evidenţierea în muncă;
  3. înscrierea pe panoul de onoare;
  4. înscrierea în cartea de onoare;
  5. acordarea de trepte sau gradaţii, cu reducerea vechimii minime prevăzute de lege;
  6. premii sau alte recompense (diplome de onoare, insigne, titluri distinctive).
  Art.62. Recompensele se acordă de către primarul comunei la propunerea şefului ierarhic superior.
 • CAPITOLUL V - SANCŢIUNI DISCIPLINARE
  A. SANCŢIUNI DISCIPLINARE APLICABILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI

  Art.63. Încălcarea de către funcionarii publici, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz.
  Art.64. Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie batere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora.
  Art.65. Sunt abateri disciplinare:
  1. întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
  2. absenţe nemotivate de la serviciu;
  3. nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;
  4. intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;
  5. nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter;
  6. refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile sau atribuţiile de serviciu;
  7. neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;
  8. manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice din care face parte;
  9. exprimarea sau desfăşurarea în calitate de funcţionar public ori în timpul programului de lucru, a unor opinii sau activităţi publice cu caracter politic;
  10. încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii privind funcţionarii publici;
  11. stabilirea de către funcţionarii publici de execuţie de relaţii directe cu petenţii în vederea soluţionării cererilor acestora.
  Art.66. Sancţiunile aplicabile sunt:
  1. mustrare scrisă;
  2. diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;
  3. suspendarea dreptului de avansare în grade de salarizare sau, după caz, de promovare în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;
  4. trecerea într-o funcţie publică inferioară de până la un an, cu diminuarea corespunzătoare a salariului;
  5. destituirea din funcţia publică.
  Art.67. La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcţionarului public, precum şi existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile legii.
  Art.68. Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult şase luni de la data săvârşirii abaterilor.
  Art.69. Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârşite şi după audierea funcţionarului public. Audierea funcţionarului public trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna declaraţie privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează un proces-verbal.
  Art.70. Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de contencios administrativ, solicitând anulare sau modificarea, după caz, a dispoziţiei de sancţionare.

  B. SANCŢIUNI DISCIPLINARE APLICABILE PERSONALULUI CONTRACTUAL

  Art.71. Încălcarea cu vinovăţie a normelor legale, regulamentului intern, contractului individual de muncă, precum şi a dispoziţiilor legale ale şefilor ierarhici, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează ca atare, indiferent de funcţia pe care o are salariatul care a săvârşit-o.
  Art.72. Sancţiunile disciplinare ce se pot aplica personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al comunei Groşii Ţibleşului sunt următoarele:
  1. avertisment scris;
  2. suspendarea contractului individual de muncă pe o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;
  3. retrogradarea din funcţie cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
  4. reducerea salariului de bază pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
  5. reducerea salariului de bază şi / sau, după caz, a indemnizaţiei de conducere pe durata de 1-3 luni cu 5%-10%;
  6. desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

  Art.73. În vederea desfăşurării cercetării prealabile, salariul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data şi locul întrevederii.
  Art.74. Neprezentarea salariatului la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
  Art.75. În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea, toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare.
  Art.76. Primarul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o dispoziţie emisă în formă scrisă în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
  Art.77. Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii, şi produce efecte de la data comunicării.
  Art.78. Decizia de sancţionare poate fi sancţionată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.
  Art.79. Când fapta în sine, ori consecinţele ei prezintă un caracter grav, de natură să pericliteze bunul mers al unităţii, când împrejurările în care a fost săvârşită abaterea, evidenţiază că persoana în cauză, are o mentalitate sau o atitudine vădit contrară normelor de convieţuire socială, sau când comportarea anterioară a acesteia îndreptăţeşte a se crede că sancţiunea disciplinară mai uşoară, nu-şi atinge scopul educativ, primarul va putea aplica direct una din sancţiunile disciplinare mai severe, respectiv destituirea din funcţie a funcţionarilor publici sau desfacerea contractului individual de muncă.
  Art.80. Dacă ulterior, se constată nevinovăţia angajatului, persoanele care se fac vinovate de stabilirea şi aplicarea incorectă a măsurii disciplinare vor suporta consecinţele legii.
  Art.81. Încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor de serviciu, atrage în afară de răspunderea disciplinară şi răspunderea contravenţională, civilă, penală, materială, după caz. Astfel, angajaţii răspund pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului instituţiei publice în care funcţionează, pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit şi pentru daunele plătite de instituţie în calitate de comitent unor terţe persoane.
 • CAPITOLUL VI - DISPOZIŢII FINALE
  Art.82. Compartimentele din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Groşii Ţibleşului vor aduce la îndeplinire orice alte sarcini dispuse de Primar în legătură cu activitatea acestora şi care nu sunt cuprinse în prezentul Regulament.
  Art.82. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Local Groşii Ţibleşului din data de ________________________.
  Art.83. Începând cu data adoptării prezentului Regulament orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
Copyright © Primaria Groşii Ţibleşului