Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Groşii Ţibleşului

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Groşii Ţibleşului a fost aprobat prin Hotărârea nr. 45 / 2016

 • CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE
            Art.1. Prezentul regulament are ca obiect stabilirea condiţiilor de exercitare a mandatului de către aleşii locali ai comunei Groşii Ţibleşului, a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în baza mandatului încredinţat
            Art.2. Aleşii locali la nivelul comunei Groşii Ţibleşului sunt consilierii, în număr de 11 conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, viceprimarul comunei - care pe durata exercitării mandatului îşi păstreză statutul de consilier local si primarul comunei.
            Art.3. (1) Participarea aleşilor locali la activitatea autorităţii administraţiei publice locale are caracter public şi legitim, fiind în acord cu interesele generale ale colectivităţii locale a comunei Groşii Ţibleşului.
            (2) În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt în serviciul colectivităţii locale.
            Art.4. În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, aleşii locali îndeplinesc o funcţie de autoritate publică, beneficiind de dispoziţiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat.
 • CAPITOLUL II - EXERCITAREA MANDATULUI DE CĂTRE CONSILIERII LOCALI AI COMUNEI GROŞII ŢIBLEŞULUI
            Secţiunea 1. Constituirea consiliului local Groşii Ţibleşului şi a comisiilor pe domenii de activitate:

            A) Constituirea Consiliului Local al Comunei Groşii Ţibleşului

            Art.5. Consilierii locali îşi exercită drepturile şi îndeplinesc îndatoririle pe întreaga durată a mandatului pentru care au fost aleşi.
            Art.6. (1) În conformitate cu prevederile Legii 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituirea Consiliului Local se face în termen de 20 zile de la data desfăşurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art. 47 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către prefect prin ordin.
            (2) Sedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. In cazul în care nu se poate asigura această majoritate , şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3 zile la convocarea prefectului, dacă nici la această dată nu se prezinta cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi de către biroul electoral de circumscripţie, prefectul va convoca peste 3 zile o nouă şedinţă.
            Art.7. Prin grija secretarului comunei vor fi prezentate celui mai în vârstă dintre consilieri şi celor doi consilieri mai tineri care îl asistă, dosarele consilierilor şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum au fost primite de la Biroul Electoral de Circumscripţie. Dosarele vor fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.
            Art.8. Pentru validarea mandatelor de consilieri, se alege, din cadrul consilierilor, o comisie de validare compusă dintr-un număr de 3 (trei) sau 5 (cinci) consilieri.
            Art.9. (1) Componenţa Comisiei de Validare va reflecta, pe cât posibil, grupurile de consilieri potrivit configuraţiei politice.
            (2) Comisia de validare funcţionează pe întreaga durată a mandatului consiliului local.
            Art.10. Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri.
            Cel mai în vârstă dintre consilieri supune la vot propunerile făcute, în ordine alfabetică.
            Prin vot deschis consiliul local hotărăşte asupra fiecărei propuneri, alegerea membrilor comisiei, aceasta făcându-se prin votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire.
            Art.11. Comisia de validare alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar.
            Art.12. Procedura cu privire la desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare, se aplică în mod corespunzător şi pentru preşedintele de şedinţă, viceprimar, membrii comisiilor pe domenii de activitate, precum şi în alte situaţii asemănătoare.
            Art.13. După constituirea comisiei de validare, se procedează la prezentarea dosarelor consilierilor şi a dosarului primarului. În cazul în care primarul a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una din cele două funcţii.
            Dacă opţiunea scrisă este pentru funcţia de primar, ulterior va fi prezentat pentru validare mandatul supleantului pentru funcţia de consilier devenită vacantă.
            Art.14. Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.
            Art.15. (1) Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului local jurământul conform prevederilor legale.
            (2) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, acest lucru se va consemna în procesul verbal al şedinţei, urmând ca în termenul cel mai scurt să fie desemnat supleantul de pe listele pe care a fost trecut consilierul sau se vor lua măsurile legale pentru completarea consiliului local.
            Art.16. (1) Consilierii validaţi intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului de la data declarării ca legal constituit a consiliului local al comunei Groşii Ţibleşului.
            (2) Consilierii validaţi după şedinţa de constituire a consiliului intră în exerciţiul mandatului de consilier după depunerea jurământului.

            B) Constituirea şi funcţionarea comisiilor pe domenii de activitate în cadrul Consiliului Local al Comunei Groşii Ţibleşului

            Art.18. Potrivit specificului local şi al nevoilor de activitate, Consiliul Local al Comunei Groşii Ţibleşului îşi organizează, din rândul consilierilor, comisii de specialitate pe următoarele domenii de activitate:
  1. Comisia buget ,finanţe, administrarea domeniului public al comunei;
  2. Comisia agricultură, silvicultură amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism;
  3. Comisia juridică, învăţământ, cultură, culte,familie, muncă , sport şi protecţie socială;

            Fiecare comisie îşi va alege, prin vot deschis, din rândul membrilor săi, un preşedinte şi un secretar.
            Art.19. Preşedintele de comisie asigură reprezentarea acesteia în raporturile sale cu consiliul şi cu celelalte comisii. El convoacă şedinţele comisiei, conduce şedinţele comisiei, poate propune ca lucrările acesteia să se desfăşoare în prezenţa şi a altor persoane din afara comisiei dacă interesele efectuării lucrării respective o cer. Preşedintele de comisie are acces ca reprezentant al comisiei la lucrările celorlalte comisii. Susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie, anunţă rezultatul votării.
            Secretarul comisiei, ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei asigură redactarea actelor (rapoarte, avize, procese verbale, etc.) şi efectuează numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţelor acesteia.
            Art.20. (1) Convocarea şedinţelor de comisie se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 (trei) zile înainte de şedinţa de consiliu.
            (2) Participarea consilierilor la şedinţa de comisie este obligatorie. În caz de absenţă nemotivată de la şedinţa de comisie, consilierul în cauză nu primeşte indemnizaţia de şedinţă.
            (3) În cazul în care consilierul lipseşte în mod repetat, preşedintele de comisie propune consiliului local înlocuirea acestuia.
            Art.21. (1)Şedinţele comisiilor sunt publice. Comisia poate hotărî ca la dezbaterile sale să fie prezenţi şi angajaţii primăriei, persoane interesate sau reprezentanţi ai mass-media.
            (2) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale şi alţi specialişti, pe anumite domenii de activitate. De asemenea au dreptul să participe consilierii care au făcut propunerile care stau la baza lucrărilor acesteia ; participarea acestora se va face la solicitarea preşedintelui de comisie.
            (3) Persoanele prevăzute la alin.1. şi 2. pot fi ascultate în cadrul şedinţei de comisie dar nu au dreptul de a participa la vot.
            Art.22. Preşedintele comisiei va urmării ca cel puţin o dată pe lună, înaintea şedinţei de consiliu, o zi să fie consacrată în exclusivitate activităţii în comisie.
            Art.23. Preşedintele comisiei desemnează unul sau mai mulţi raportori din rândul comisiei (dintre membrii acesteia). Aceştia vor redacta raportul sau avizul comisiei pentru proiectul de hotărâre care se referă la domeniul său de activitate.
            Rapoartele de avizare şi avizele vor cuprinde în mod obligatoriu, pe lângă opinia majorităţii membrilor comisiei şi părerea contrară, motivată, a celorlalţi consilieri din comisie.
            Art.24. Comisia este legal constituită şi poate lucra valabil în prezenţa majoritatii din numărul membrilor săi şi adoptă proiecte de hotărâri cu votul majoritatii membrilor sai. Votul în comisie este, de regulă, deschis. În unele situaţii proiectele de hotărâre vor fi adoptate prin vot secret.
            Art.25. Cu privire la desfăşurarea şedinţelor de comisie, în urma acestora se încheie procese-verbale care vor cuprinde toate discuţiile purtate la şedinţă. Actele întocmite la şedinţele de comisie pot fi puse la dispoziţia altor persoane decât membrii comisiei, numai cu încuviinţarea preşedintelui acesteia, afară de cazul în care şedinţa de comisie a fost publică.
            Art.26. Comisiile de specialitate avizează proiectele de hotărâre, efectuează anchete, hotărăsc asupra altor probleme trimise de către consiliul local spre avizare şi întocmesc rapoartele necesare pe care le prezintă consiliului. Raportul va cuprinde propuneri motivate privind admiterea sau respingerea proiectului de hotărâre sau a actului examinat.
            Raportul astfel întocmit va fi pus la dispoziţia secretarului care îl va multiplica şi îl va comunica consilierilor cu cel puţin trei zile înainte de data stabilită pentru dezbaterea proiectului de hotărâre în şedinţa de consiliu.
            Art.27. Dacă în urma dezbaterilor în şedinţă intervin modificări importante în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă solicită prin votul consilierilor, supunerea proiectului de hotărâre reexaminării de către comisie şi compartimentul de specialitate al serviciilor publice locale.
            Art.28. (1) La propunerea consilierilor sau a primarului, consiliul local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare.
            (2) Componenţa nominală a comisiilor, obiectivele şi tematica acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.
            (3) Comisia de analiză şi verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate.

            Secţiunea 2. Sedinţele consiliului local Groşii Ţibleşului

            A. Atribuţiile preşedintelui de şedinţă.

            Art.29. Şedinţele consiliului local vor fi conduse de către un preşedinte de şedinţă, ales din rândul consilierilor, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va semna hotărârile adoptate.
            Art.30. Preşedintele de şedinţă are următoarele atribuţiuni:
  • - conduce şedinţele consiliului local;
  • - supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor;
  • - semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva acestora, precum şi procesul verbal;
  • - asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor de consiliu;
  • - supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;
  • - aplică, dacă este cazul, sancţini sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni;
  • - îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau stabilite de către consiliul local.
            Art.31. În cazul în care preşedintele ales pentru şedinţa de consiliu respectivă nu-şi poate îndeplini atribuţiunile stabilite de lege, se procedează la alegerea unui alt preşedinte din rândul consilierilor în condiţiile prevăzute de prezentul regulament.

            B. Desfăşurarea şedinţelor de consiliu

            Art.32. (1) Şedinţele consiliului local se vor desfăşura, de regulă, în zile lucrătoare, respectiv de luni până vineri cu începere de la ora 9.00 dar se pot desfasura si in zilele nelucratoare pentru rezolvarea intereselor comunei.
            (2) Ordinea de zi va cuprinde proiectele de hotărâre, rapoartele comisiilor de specialitate şi avizele pentru proiectele de hotărâre, rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei, întrebări, interpelări, petiţii sau alte probleme supuse spre dezbatere de către primar sau consilieri.
            (3) Toate materialele pregătite pentru şedinţa de consiliu, inclusiv procesul verbal se vor pune, prin grija secretarului comunei, la dispoziţia consilierilor şi a altor persoane interesate şi prevăzute de lege şi de prezentul regulament cu cel puţin 3(trei) zile înaintea desfăşurării şedinţei de consiliu pentru a putea fi consultate.
            (4) Proiectele de hotărâre, discutate şi avizate de către comisiile de specialitate, însoţite de raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul primăriei, se înscriu pe ordinea de zi cu respectarea prevederilor legale şi ale prezentului regulament.
            Art.33. Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările şedinţelor de consiliu.
            Consilierul care nu poate lua parte la şedinţa de consiliu, din motive independente de voinţa sa, va trebui să comunice presedintelui de sedinta sau secretarului comunei acest lucru.
            Art.34. Se vor considera motive întemeiate cazurile de boală dovedite cu certificat medical, plecarea din localitate pe perioada concediului de odihnă sau studii, plecarea în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea consilierul respectiv precum şi cazurile de forţă majoră.
            Art.35. (1) La şedinţele consiliului local participă de drept, primarul comunei Groşii Ţibleşului fără drept de vot si poate sa-si exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemneaza, in mod obligatoriu, in procesul-verbal de sedinta.
            (2) La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membrii ai guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, şefii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unitaţile administrativ teritoriale, în problemele ce privesc domeniile de responsabilitate ale acestor servicii.
            La şedinţele de consiliu pot fi invitate şi alte persoane care au tangenţă cu ordinea de zi şi care pot contribui la dezbaterea lor şi la îmbunătăţirea proiectelor de hotărâre.
            Art.36. Secretarul comunei îndeplineşte următoarele atribuţii legate de activitatea consiliului local:
  • - participă la şedinţele consiliului local.
  • - asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie;
  • - asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
  • - efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
  • - numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;
  • - informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
  • - asigură întocmirea procesului verbal, pune la dispoziţia consilierilor înaintea fiecărei şedinţe procesul verbal al şedinţei anterioare, asupra conţinutului căruia solicită acordul consiliului;
  • - asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
  • - urmăreşte ca la deliberare şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art. 46 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicate,cu modificările şi completările ulterioare;
  • - contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le consideră legale; refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;
            Art.37. În şedinţele de consiliu nimeni nu poate lua cuvântul decât dacă acest lucru îi este permis de către preşedintele de şedinţă. Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt.
            Preşedintele de şedinţă poate limita durata luării cuvântului în funcţie de obiectivul dezbaterilor. În acest sens el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor precum si timpul total de dezbatere a proiectului.
            Consilierul este obligat ca în cuvântul lui să se refere exclusiv la chestiunea pentru discutarea căreia s-a înscris la cuvânt. Preşedintele de şedinta va urmări ca prezenţa la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în functie de mărimea acestuia.
            Art.38. (1) Preşedintele de şedinţă va da cuvântul oricând unui consilier pentru a răspunde într-o chestiune de ordin personal sau care îl priveşte în mod direct.
            (2) Prevederile alin.1. se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.
            Art.39. Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate cere încheierea dezbaterii unor probleme puse în discuţia consiliului local.
            Cererea de încheiere a dezbaterilor se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.
            Art.40. Este interzisă proferarea de insulte, injurii sau calomnii de catre consilierii prezenti la sedintă şi persoanele aflate în sala.
            Art.41. În cazul în care desfăşurarea şedinţei este perturbată, preşedintele de şedinţă poate întrerupe şedinţa şi dispune eliminarea din sală a persoanelor, altele decât consilierii, care împiedică în orice mod desfăşurarea şedinţei.
            Art.42. Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale sau pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului local în ordinea formulării lor. Daca s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fără a se mai suspune votului.

            C. Procedura de vot în şedinţele de consiliu:

            Art.42. Votul consilierului este personal şi poate fi deschis sau secret.
            Votul deschis se poate exprima public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal făcut de către preşedintele de şedinţă.
            Consiliul local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă ce modalitate de vot se va folosi, afară de cazul în care prin lege sau prezentul regulament nu se stabileşte o altă formă de vot (procedură).
            Art.43. Votarea prin apel nominal se va face în felul următor: preşedintele de şedinţă explică obiectul votării şi sensul cuvintelor „pentru” şi „contra”.  Secretarul primăriei dă citire numelui şi prenumelui consilierului.
            După terminarea apelului se repetă numele şi prenumele consilierului care nu a răspuns.
            Art.44. Pentru votul secret se folosesc buletine de vot care după votare, de către fiecare consilier, se introduc într-o urnă, iar la numărarea voturilor se vor lua în considerare buletinele de vot pe care a fost trecută opţiunea clară a consilierului.
            Art.45. Hotărârile şi alte acte sau propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi în afară de situaţia în care legea nu prevede altfel.
  Pentru adoptarea hotărârilor la care este necesară prezenţa majorităţii consilierilor în funcţie, în cazuri extreme preşedintele de şedinţă amână votarea până la întrunirea acestui număr.
            Art.46. Proiectul de hotărâre sau propunerea respinsă de către consiliul local nu pot fi readuse pentru discuţie în decursul aceleiaşi şedinţe de consiliu.

            Secţiunea 3. Încetarea mandatului de consilier, absenţe şi demisia

            Art.47. (1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.
            (2) Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
  1. demisie;
  2. incompatibilitate;
  3. schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;
  4. lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului;
  5. imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
  6. condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;
  7. punerea sub interdicţie judecătorească;
  8. pierderea drepturilor electorale;
  9. pierderea calităţii de mambru al partidului politic sau al organizaţiei minoritare naţionale pe a cărei listă a fost ales;
  10. deces;
            (3) Incetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local prin hotărâre, la propunerea primarului sau a oricărui consilier.
            (4) In cazurile prevăzute la alin (2) lit.c-e si i hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare.

            Art.48. Consilierii locali pot demisiona anunţând în scris preşedintele de şedinţă, care ia act de aceasta.Preşedintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant.
            Art.49. Incetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.
            Art.50. (1) In toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, o hotărâre prin care ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.
            (2) Hotărârea va avea la bază un referat constatator semnat de primar şi de secretarul comunei. Referatul va fi însoţit de actele justificative.
            Art.51. (1) Participarea consilierilor la şedinţele de consiliu şi ale comisiilor pe domenii de specialitate este obligatorie.
            (2) Nici un consilier nu poate lipsi de la şedinţele de consiliu sau de la şedinţele comisiilor de specialitate din care face parte, decât în cazul în care a obţinut aprobarea consiliului sau din motive temeinice.

            Secţiunea 4. Întrebări şi interpelări, informarea consilierilor, petiţii

             Art.52. Fiecare consilier poate adresa întrebări primarului, viceprimarului, secretarului comunei, precum şi şefilor compartimentelor primăriei.
  Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau dacă nu este posibil, la următoarea şedinţa.
            Art.53. Consilierii pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizata sunt obligate sa i le furnizeze în teremenul legal, respectiv de maxim 10 zile lucratoare.
            Informaţiile se pot cere şi comunica oral sau în scris.
            Art.54. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în termenele prevăzute de lege.
            Art.55. Orice cetăţean are dreptul de a se adresa cu petiţii consiliului local.
            Art.56. Petiţiile se înscriu într-un registru, primesc număr, consemnându-se elementele principale cu privire la petent şi la obiectul cererii.
            Secretarul comunei transmite petiţia autorităţii competente spre analiză şi soluţionare.
            Petiţionarului i se aduce la cunoştinţă modul de soluţionare a petiţiei depuse.

            Secţiunea 5. Grupurile de consilieri

            Art.57. Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3. Consilierii care nu îndeplinesc această condiţie pot constitui un grup prin asociere.
            Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului.
            Art.58. Prevederile articolului precedent se aplică şi consilierilor independenţi.
            Art.59. Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier.
            Art.60. In cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.
 • CAPITOLUL III - INIŢIEREA PROIECTELOR ȘI PARTICIPAREA LA PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR
            Secţiunea 1. Procedura iniţierii proiectelor de hotărâre:

            Art.61. Dreptul la iniţierea proiectelor de hotărâre aparţine primarului si consilierilor sau se pot propune de cetateni. Redactarea proiectelor de hotărâri se face de către cei care le propun cu sprijinul secretarului şi al serviciilor din cadrul aparatului propriu de specialitate a primarului.
            Proiectele de hotărâre trebuie să fie însoţite de o expunere de motive din partea iniţiatorului, redactată în forma prevăzută de lege. Acestea se aduc la cunoştinţa consilierilor în termenele prevăzute de lege prin grija secretarului comunei Groşii Ţibleşului.
            Art.62. Proiectele de hotărâre se înscriu în ordinea de zi a şedinţelor de consiliu prin menţionarea titlului şi a iniţiatorului.
            Art.63. Proiectele de hotărâre se transmit spre dezbatere comisiliior de specialitate ale consiliului local.
            De asemenea, aceste proiecte şi alte propuneri pot fi transmise compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei. Nominalizarea comisiilor si compartimentelor carora li se trimit materiale spre analiza se face de catre primar împreuna cu secretarul. Iniţiatorul proiectului sau a propunerii poate să-şi retragă proiectul sau propunerile făcute până la înscrierea acestora pe ordinea de zi a şedinţei de consiliu.
            Art.64. După examinarea proiectului sau a propunerilor, comisia de specialitate şi compartimentul pe domeniu din cadrul primăriei sunt obligaţi să întocmească un raport cu privire la adoptarea, sau după caz modificarea sau respingerea proiectului de hotărâre sau a propunerilor supuse spre examinare.
            Rapoartele însoţite de avizele necesare se transmit secretarului comunei care va lua măsurile corespunzătoare pentru asigurarea cunoaşterii lor de către primar şi de către consilieri.
            Art.65. Proiectele de hotărâre şi propunerile pentru proiecte, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi raportul compartimentului din cadrul primăriei se supun dezbaterii şi votului consiliului local în şedinţa de consiliu pe a cărei ordine de zi a fost introdusă.
            Art.66. Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a propunerilor este precedată de prezentarea de către iniţiator a unei expuneri de motive care a condus la promovarea proiectului de hotărâre, a raportului de specialitate şi a avizului comisiei. Raportul de specialitate este prezentat de către şeful compartimentului din cadrul primăriei.
            Avizul comisiei de specialitate va fi prezentat de către preşedintele comisiei sau de către un împuternicit al acestuia.
            Art.67. Pentru dezbaterea generală a proiectului de hotărâre sau a propunerilor făcute, preşedintele de şedinţă dă cuvântul consilierilor în ordinea înscrierii la cuvânt.
            Art.68. Dezbaterile proiectelor de hotărâre şi a propunerilor sunt generale şi pe articole. Consilierii pot lua cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere şi pot propune modificări ale proiectului de hotărâre. Preşedintele de şedinţă, după încheierea discuţiilor supune spre aprobare, prin vot, punctul respectiv de pe ordinea de zi.

            Secţiunea 2. Iniţiativa cetăţenească

            Art.69. (1) Cetăţenii comunei pot propune consiliului local Groşii Ţibleşului spre dezbatere şi adoptare proiecte de hotărâri.
            (2) Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a comunei Groşii Ţibleşului.
            Art.70. (1) Iniţiatorii depun la secretarul comunei Groşii Ţibleşului forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Prin grija secretarului comunei, proiectul de hotărâre va fi afişat spre informare publică.
            (2) Iniţiatorii asigură întocmirea listelor de susţinători pe formulare puse la dispoziţie de secretarul comunei.
            (3) Listele de susţinători vor cuprinde numele, prenumele şi domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi semnăturile susţinătorilor.
            (4) Listele de susţinători pot fi semnate numai de cetăţeni cu drept de vot care au domiciliul pe raza comunei Groşii Ţibleşului al cărei consiliu local urmează să dezbată proiectul de hotărâre în cauză.
            Art.71. După depunerea documentaţiei şi verificarea acesteia de către secretarul comunei proiectul de hotărâre va urma procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local.

            Secţiunea 3. Participarea la procesul de luare a deciziilor

            Art.72. Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice se va face în următoarele condiţii:
  1. anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autorităţii publice, inserat în site-ul propriu sau se transmite către mass-media, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare;
  2. anunţul va fi adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat în şedinţă publică;
  3. anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea de zi.
            Art.73. Persoana care prezidează şedinţa publică oferă invitaţilor şi persoanelor care participă din proprie iniţiativă, posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.
            Art.74. Minuta şedinţei publice, incluzînd şi votul fiecărui membru, cu excepţia cazurilor în care s-a hotărât prin vot secret, va fi afişată la sediul autorităţii publice şi va fi publicată în site-ul propriu.
            Art.75. (1) Anual autoritatea publică va întocmi şi va face public un raport privind transparenţa decizională, care va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
  • - numărul total al recomandărilor primite;
  • - numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor luate;
  • - numărul participanţilor la şedinţele publice;
  • - numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;
  • - situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţuonată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi;
  • - evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora;
  • - numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului;
            (2) Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public în site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţă publică.
            Art.76. In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative, la care participă cetăţenii sau asociaţiile legal constituite, autoritatea administraţiei publice va publica un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, îl va afişa la sediul propriu şi îl va transmite către mass-media locală.
            Proiectele de acte normative vor fi transmise tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.
            Art.77. (1) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă publicului, cu cel puţin 30 de zile lucratoare înainte de supunerea sprea analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice.
            (2) Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive, sau după caz un referat de aprobare provind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
            (3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate.
            (4) La publicarea anunţului se va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
            (5) Autoritatea publică va decide organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.
            (6) Dezbaterile publice se vor desfăşura în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate.
 • CAPITOLUL IV - APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL
            Art.78. Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum şi pentru soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu activitate permanentă, pe care va fi încadrat prin hotărâre de consiliu o persoană cu studii superioare juridice sau administrative.
            Art.79. Incadrarea personalului din aparatul permanent se face prin concurs sau examen organizat în condiţiile legii.
            Art.80. (1) Dacă nu este posibilă angajarea în aparatul permanent de lucru a unui specialist cu pregătire juridică, consiliul local poate hotărî ca apărarea intereselor sale în faţa instanţelor de judecată să se facă de un apărător ales, cheltuielile urmând să fie suportate din bugetul local.
            (2) In situaţiile prevăzute la aliniatul (1) împuternicirea se semnează de preşedintele de şedinţă.
            Art.81. (1) Postul din aparatul permanent de lucru al consiliului local nu se include în numărul maxim de posturi stabilit potrivit legii.
            (2) Personalului din aparatul permanent al consiliului local nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările ulterioare, acesta urmând a-şi desfăşura activitatea pe bază de contract de muncă.
            (3) Personalul din aparatul permanent îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea secretarului comunei Groşii Ţibleşului şi colaborează cu acesta la pregătirea şedinţelor consiliului, asigurarea documentării şi informării consilierilor, întocmirea şi difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţă şi a oricăror alte materiale.
 • CAPITOLUL V - EXERCITAREA MANDATULUI DE CĂTRE PRIMAR
            Art.82. Primarul îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineste îndatoririle ce îi revin pe întreaga durata a mandatului pentru care a fost ales.
            Art.83. (1) Primarul intra în dreptul deplinei exercitari a mandatului după depunerea jurământului, al cărui conţinut este:"Jur să respect Constituţia si legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Groşii Ţibleşului. Aşa să-mi ajute Dumnezeu." Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă.
            (2) După depunerea juramântului în cadrul unei ceremonii publice, primarului i se înmânează legitimaţia, care va fi semnată de preşedintele de şedinţă, un semn distinctiv al calităţii de primar, pe care acesta are dreptul să îl poarte, potrivit legii, pe întreaga durată a mandatului, precum şi eşarfa în culorile drapelului national al României.
            (3) Modelul legitimaţiei de primar, al semnului distinctiv şi al eşarfei se stabilesc prin hotarâre a Guvernului.
            (4) Eşarfa va fi purtată în mod obligatoriu la Ziua Natională a României, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice si la celebrarea căsătoriilor, indiferent de locul de desfăşurare a acestora.
            (5) Legitimaţia şi însemnul de primar se pot păstra după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.
            Art.84. (1) Calitatea de primar încetează la data depunerii jurământului de către noul primar.
            (2) Calitatea de primar încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în urmatoarele cazuri:
  1. demisie;
  2. incompatibilitate;
  3. schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială;
  4. condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;
  5. punerea sub interdicţie judecătorească;
  6. pierderea drepturilor electorale;
  7. pierderea, prin demisie a calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţii naţionale pe a cărei liste a fost ales;
  8. dacă acesta se află în imposibilitatea exercitării funcţiei datorită unei boli grave, certificate, care nu permite desfăşurarea activităţii în bune condiţii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic;
  9. dacă acesta nu îşi exercită, în mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutiv.
  10. deces.
            Art.85. (1) În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului.
            (2) Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul comunei , precum si actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului.
            Art.86. (1) Primarul poate demisiona, anuntând în scris consiliul local şi prefectul. La prima şedintă a consiliului, preşedintele de şedintă ia act de această situaţe, care se consemnează în procesul-verbal şi devin aplicabile dispoziţiile referitoare la încetarea mandatului înainte de termen.
            (2) Prefectul ia act prin ordin de demisia primarului. Ordinul prefectului, împreună cu un extras din procesul-verbal al şedinţei, se înaintează Ministerului Administraţiei şi Internelor, care va propune Guvernului stabilirea datei desfăşurării alegerilor pentru un nou primar.
            (3) Prevederile art. 48 referitoare la încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ teritorială se aplică şi în cazul primarului.
            (4) În cazurile de încetare a mandatului, în caz de condamnare prin hotărâre judecătorească privativă de libertate şi în caz de punere sub interdicţie judecătorească, încetarea mandatului poate avea loc numai după rămânerea definitivă şi, după caz, irevocabilă a hotărârii judecatoreşti.
 • CAPITOLUL VI - EXERCITAREA MANDATULUI DE CĂTRE VICEPRIMAR
            Art.87. Consiliul local al comunei Groşii Ţibleşului alege din rândul membrilor săi un viceprimar.
            Art.88. Propunerea de candidaţi la funcţia de viceprimar se poate face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.
  Viceprimarul se alege prin vot secret.
            Art.89. Este declarat ales viceprimar, consilierul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie. În situaţia în care nu s-a întrunit votul majorităţii consilierilor în funcţie se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceiaşi şedinţă, la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri. Este declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.
            Art.90. În caz de balotaj, se va participa la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai consilierii (candidaţi la funcţia de viceprimar) care s-au aflat în această situaţie. Va fi declarat „ales” candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.
            Art.91. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut. .
            Art.92. Mandatul viceprimarului are o durată de 4 ani şi expiră odată cu mandatul consiliului local.
            Art.93. (1) Viceprimarul intră în exercitarea mandatului după declararea lui ca legal ales, potrivit Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
            (2) Mandatul de de viceprimar, poate înceta înainte de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din funcţie, în condiţiile Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
            Art.94. Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale.
 • CAPITOLUL VII - PROTECŢIA LEGALĂ A ALEŞILOR LOCALI
            Art.95. (1) În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt în serviciul colectivităţii, fiind ocrotiţi de lege. (2) Libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului alesului local este garantată.
            Art.96. Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.
            Art.97. Reţinerea, arestarea sau trimiterea în judecată a aleşilor locali, precum şi faptele săvărşite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunostintă atât autorităţii administraţiei publice din care fac parte, cât şi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.
            Art.98. (1) Pe întreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de legea penală.
             (2) De aceeaşi protecţie juridică beneficiază şi membrii familiei - soţ, soţie şi copii - în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului său.
 • CAPITOLUL VIII - DREPTURILE ALEŞILOR LOCALI
            Art.99. (1) Pe timpul exercitării mandatului de primar şi viceprimar, se suspendă contractul de muncă sau actul de numire a acestora în cadrul unei instituţii ori autorităţi publice, respectiv la regii autonome sau la societăţi comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unităţilor administrativ-teritoriale.
            (2) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice, cercetătorii ştiinţifici, ziariştii cu atestat profesional, oamenii de cultură şi arta.
             Art.100. (1) În funcţiile deţinute de persoanele ale căror contracte de muncă sau acte de numire au fost suspendate pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durată determinată.
            (2) Funcţiile de conducere pot fi ocupate numai prin delegare, pe durata exercitării mandatului de către titular.
            (3) În cazul în care, pe durata exercitării mandatului de către persoanele care ocupă funcţiile de alesi locali prevazute la art. 28 alin. (1), au loc reorganizari ale persoanei juridice, acestea sunt obligate să comunice persoanelor ale căror contracte de muncă sau acte de numire au fost suspendate noile locuri de muncă stabilite, corespunzator celor deţinute de acestea, cu respectarea legislatiei în vigoare.
            Art.101. (1) La încetarea mandatului de primar şi de viceprimar, persoanele în cauză îşi reiau activitatea în executarea aceloraşi contracte de muncă sau acte de numire. La stabilirea clasei şi gradului de încadrare se vor lua în calcul şi perioadele lucrate în funcţiile de demnitate publică alese.
            (2) In cazul în care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activităţii în funcţia deţinută anterior alegerii, persoana în cauză se va putea adresa instanţei de judecată competente, cererea fiind scutită de taxa de timbru judiciar.
            Art.102. Timp de 2 ani de la data încetării mandatului, persoanelor prevăzute la art. 28 alin 1 nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă ori acestea nu pot fi eliberate din funcţie pe motive ce nu le sunt imputabile.
            Art.103. La încetarea mandatului, primarii şi viceprimarii, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari, beneficiază, la cerere, de calcularea sau, după caz, de recalcularea pensiei, luându-se în calcul şi indemnizaţiile lunare primite, în condiţiile legii.
            Art.104. Aleşii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.
            Art.105. (1) Pentru participarea la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă.
            (2) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de 5% din indemnizaţia lunară a primarului.
            (3) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, este de o şedinţă ordinară de consiliu şi 1-2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună.
            (5) Plata indemnizaţiilor se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetelor locale.
            (6) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în condiţiile legii.
            Art.106. Primarul şi viceprimarul, au dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită potrivit legii. De asemenea, ei au dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului.
            Art.107. Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţiile legii.
            Art.108. Consilierii care participă la şedinţele de consiliu organizate în mod excepţional în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.
            Art.109. (1) Primarul si viceprimarul beneficiază de concedii de odihnă, concedii medicale, concedii fără plată, precum şi de concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii.
            (2) Pentru a beneficia de concediu fără plată sau de concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, primarul are obligaţia de a informa, în prealabil, consiliul local sau judeţean, după caz, indicând durata acestora şi perioada în care vor avea loc. In cazuri de urgentă, informarea se va face în prima şedintă de consiliu, organizată după terminarea concediului.
            (3) Concediile fără plată sau pentru evenimente familiale deosebite, precum şi durata acestora, în cazul viceprimarului se aprobă de către primar.
            Art.110. Durata exercitării mandatului de primar şi de viceprimar, constituie vechime în muncă şi în specialitate şi se ia în calcul la promovare şi la acordarea tuturor drepturilor baneşti rezultate din aceasta, inclusiv la calcularea şi la recalcularea pensiei.
            Art.111. Aleşii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfasoară şedinţa consiliului local sau a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea transportului.
            Art.112. Aleşii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local .
            Art.113. (1) Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
            (2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.
            Art.114. (1) Dreptul de asociere este garantat aleşilor locali.
            (2) În virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivităţile locale, structurile asociative legal constituite ale aleşilor locali vor fi consultate de către autorităţile administraţiei publice centrale în toate problemele de interes local.
            Art.115. (1) In urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte, la prima şedinţă ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate. In cazul primarului, viceprimarului si consilierilor locali, termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile de la data încheierii misiunii.
            (2) In cazul nerespectării prevederilor alin. (1), aleşii locali vor suporta cheltuielile deplasării.
 • CAPITOLUL IX - OBLIGAŢIILE ALEŞILOR LOCALI
            Art.116. Aleşii locali, în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună-credinta si fidelitate fată de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.
            Art.117. Consilierii locali sunt obligati să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi regulamentul de functionare a consiliului, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.
            Art.118. Aleşii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. In cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.
            Art.119. Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.
            Art.120. Aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste si corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.
            Art.121. (1) Aleşii locali au obligaţia de a aduce la cunostinţa cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală.
            (2) Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la intâlnirea cu cetăţenii.
            (3) Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului comunei.
            Art.122. Aleşii locali au îndatorirea de a-şi perfecţiona pregătirea în domeniul administraţiei publice locale, urmând cursurile de pregatire, formare şi perfecţionare organizate în acest scop de instituţiile abilitate.
            Art.123. (1) Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrările consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situaţiile prevăzute în regulamentul de funcţionare. (2) Nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale, precum şi în alte cazuri stabilite prin regulamentul de funcţionare a consiliului.
            Art.124. Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi private.
            Art.125. Prevederile legale în vigoare privitoare la declaratia de avere se aplică în mod corespunzător.
 • CAPITOLUL X - RĂSPUNDEREA ALEŞILOR LOCALI
            Art.126. Aleşii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
            Art.127. (1) Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotarârile pe care le-au votat.
            (2) In procesul-verbal al şedintei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va menţiona în mod expres votul acestuia.
            Art.128. (1) Incălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor prezentei legi şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:
  1. avertismentul;
  2. chemarea la ordine;
  3. retragerea cuvântului;
  4. eliminarea din sala de şedinţă;
  5. excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
  6. retragerea indemnizaţiei de şedintă, pentru 1-2 şedinte.
            (2) Sancţiunile prevăzute la lit. a)-d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la lit. e) şi f) de către consiliu, prin hotărâre.
            (3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.
            Art.129. La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului în culpa şi îl invită să respecte regulamentul.
            Art.130. (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima data, dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine.
            (2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă.
            Art.131. (1) Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către preşedinte să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.
            (2) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte ca satisfăcătoare, sanctiunea nu se mai aplică.
            Art.132. In cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.
            Art.133. (1) In cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate.
            (2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.
            Art.134. Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive.
            Art.135. Excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă.
            Art.136. In caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul forţei publice puse la dispoziţie preşedintelui.
            Art.137. (1) Sancţiunile prevăzute la art. 57 alin1 lit. e) si f) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică prin hotărâre adoptată de consiliu cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.
            (2) Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii în cauză sunt scoşi din cvorumul de lucru.
            Art.138. Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 57 alin 1 lit. a)-d) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,.
            Art.139. (1) Pentru abateri grave şi repetate, savârşite în exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancţiuni:
  1. mustrare;
  2. avertisment;
  3. diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni;
  4. eliberarea din functie.
            (2) Sancţiunile prevăzute la alin. a) si b) se aplică, prin hotărârea consiliului, la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică propunerea de sancţionare vor fi aduse la cunostinţă consilierilor cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei.
            (3) In cazul sancţiunilor prevăzute la lit. a) şi b), hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, iar în cazul sancţiunilor prevăzute la lit. c) şi d), cu votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.
            (4) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la lit. c) si d) poate fi făcută numai dacă se face dovada că viceprimarul, a încălcat Constituţia, celelalte legi ale ţării sau a prejudiciat interesele ţării, ale unităţii administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă.
            (5) La eliberarea din funcţie se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 215/2001, republicată,cu modificările şi completările ulterioare.
            Art.140. Impotriva sancţiunii prevazute la art. 139 alin. (1) lit. c) şi d) persoana în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie.
            Art.141. Primarii pot fi revocaţi din funcţie în urma unui referendum, în condiţiile şi în cazurile stabilite prin Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • CAPITOLUL XI - REGISTRUL DE INTERESE
            Art.142. (1) Aleşii locali sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale printr-o declaraţie pe propria raspundere, depusă în dublu exemplar la secretarul comunei
            (2) Un exemplar al declaraţiei privind interesele personale se păstrează de către secretar într-un dosar special, denumit registru de interese.
            (3) Al doilea exemplar al declaraţiei de interese se transmite la secretarul general al prefecturii, care le va păstra într-un dosar special, denumit registru general de interese.
            (4) Modelul declaraţiei este cel aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei şi Internelor
            Art.143. Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze ca o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
  1. soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
  2. orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia;
  3. o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri;
  4. o altă autoritate din care fac parte;
  5. orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a facut o plată catre acestia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
  6. o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.
            Art.144. In declaraţia privind interesele personale, aleşii locali vor specifica:
  1. funcţiile deţinute in cadrul societaţilor comerciale, autoritaţilor si instituţiilor publice, asociaţiilor si fundaţilor;
  2. veniturile obţinute din colaborarea cu orice persoana fizică sau juridică si natura colaborarii respective;
  3. participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta depaşeşte 5% din capitalul societăţii;
  4. participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta nu depăşeşte 5% din capitalul societatii, dar depăşeşte valoarea de 10.000 lei;
  5. asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt;
  6. bunurile imobile deţinute în proprietate sau in concesiune;
  7. funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor sau instituţiilor publice de către soţ/soţie;
  8. bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune de către soţ/soţie şi copii minori;
  9. lista proprietăţilor deţinute pe raza unităţii administrativ-teritoriale din ale căror autorităţi ale administraţiei publice locale fac parte;
  10. cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică, legate sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul autorităţii administraţiei publice locale; orice cadou sau donaţie primită de aleşii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituţii ori autorităţi;
  11. orice alte interese, stabilite prin hotărâre a consiliului local, în cazul primarilor, viceprimarilor şi consilierilor locali, sau prin hotărâre a consiliului judeţean, în cazul preşedintelui şi vicepreşedintelui acestuia şi al consilierilor judeţeni.
            Art.145. (1) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea si adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii.
            (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă.
            (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemneaza în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.
            Art.146. Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de către orice persoană, în condiţiile prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
            Art.147. (1) Declaraţia privind interesele personale se depune după cum urmează:
  1. în termen de 15 zile de la data declarării consiliului ca legal constituit, în cazul consilierilor locali;
  2. în termen de 15 zile de la depunerea jurământului, în cazul primarilor;
  3. în termen de 15 zile de la alegere, în cazul viceprimarilor.
            Art.148. (1) Aleşii locali au obligaţia să reactualizeze declaraţia privind interesele personale la începutul fiecarui an, dar nu mai târziu de 1 februarie, dacă au intervenit modificari semnificative faţă de declaraţia anterioara.
            (2) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va transmite secretarului general al prefecturii, până la data de 1 martie a fiecarui an, un exemplar al declaraţiilor reactualizate.
            Art.149. Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispoziţiilor art. 143 sunt nule de drept.
            Art.150. (1) Nerespectarea declaraţiei privind interesele personale în termenul prevăzut la art. 145 atrage suspendarea de drept a mandatului, până la depunerea declaraţiei.
            (2) Refuzul depunerii declaraţiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului.
            (3) Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local.
            Art.151. Cadourile şi orice beneficii materiale nedeclarate potrivit prevederilor art. 142 lit. j) sunt supuse confiscării.
            Art.152. Fapta aleşilor locali de a face declaraţii privind interesele personale, care nu corespund adevărului, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.
 • CAPITOLUL XII - DISPOZIȚII FINALE
            Art.153. Prezentul Regulament s-a adoptat prin Hotărârea Nr.45./26.10.2016 a Consiliului Local al Comunei Groşii Ţibleşului.
            Art.154. Modificarea prezentului regulament de organizare şi funcţionare se face cu votul majorităţii consilierilor în funcţie.
Copyright © Primaria Groşii Ţibleşului